1918 m. balandžio 23 d. | Žinios iš Lietuvos. Vilniuje

Nuo to laiko, kada vokiečiai užėmė Vilnių (rugs. m. 1915 m.) mažne per trejus metus pirminkavusis Šelp. Komitetui A. Smetona išreiškęs džiaugsmą, kad sugrįžo senasis draugijos ir jos Komiteto pirmininkas, kurs dabar, būdamas laisvesnis,  gali pasidarbuoti Komitetui, atidavė pirmininkavimo pareigas M. Yčui

Lietuvos Taryba š. m. 25 d. 10 val. Prezidiumo yra šaukiama į visuotinus posėdžius.

L. Tarybos rūmų ( Jurgio g-vė, Nr. 13, kur pirmiau buvo karo apygardos teismas) atnaujinimo darbas eina greitai pirmyn. Dekoracijos darbai pavesta sutvarkyti p. T. Daugirdui iš Kauno.

Tautinės spalvos. Išrinktoji komisija lietuvių tautinės vėliavos spalvoms nustatyti š. m. 19 d. galutinai nusprendė, kad lietuvių tautinė vėliava privalo turėti šias tris spalvas: iš viršaus geltoną, viduryje žalią ir apačioje raudoną. Vėliavoje viršutinėje dalyje kampe ant raudono kvadrato geltonoje juostoje gali būti įdėtas vytis.

Lietuvių komiteto posėdis. Balandžio 19 d., Liet. Šelpiamojo Komiteto posėdyje dalyvavo kątik sugrįžęs iš Rusijos Liet. Draugijos dėl karo nukentėjusiems šelpti pirmininkas Martynas Yčas. Nuo to laiko, kada vokiečiai užėmė Vilnių (rugs. m. 1915 m.) mažne per trejus metus pirminkavusis Šelp. Komitetui A. Smetona išreiškęs džiaugsmą, kad sugrįžo senasis draugijos ir jos Komiteto pirmininkas, kurs dabar, būdamas laisvesnis,  gali pasidarbuoti Komitetui, atidavė pirmininkavimo pareigas M. Yčui. Bet, taip nutarus, Yčas, paėmęs pirmininkauti, atsisakė nuo pirmininko vietos ir prašė padaryti formalius rinkimus. Tada atviru balsavimu, vienam susilaikius, kitų visų vienu balsu pirmininku išrinktas vėl M. Yčas.

Komiteto posėdžiuose jau dalyvauja ir Liudas Noreika, taip pat neseniai sugrįžęs iš Rusijos ir per š. m. balandžio 12 dienos posėdį Šelpiamojo komiteto kooptuotas Komiteto nariu.

Per baland. 19 dienos posėdį tarp kito ko nutarta išduoti pašalpos Lietuvių gimnazijai 5000 su viršum markių ir 300 markių liet. Šv. Zitos tarnaičių draugijai.

„Laimės“ draugija“. Prie žinios „L. A“, num. 47 reikia dar pridėti, kad K. Strazdas yra paskirtas „Laimės“ krautuvės šeimininku.

Vilniun iš Voronežo atvažiavo p-lė Teresa Prapuolenytė, lietuvių Rusijoje Vyriausios Tarybos delegatė ir darė L. Tarybos tremtinių grąžinimo komisijai pranešimą apie lietuvių moksleivių pargabenimą iš Rusijos Lietuvon.

Pabėgėlių grąžinimas. Iš p-lės Prapuolenytės pasikalbėjimo su Tarybos komisija paaiškėjo, kad vokiečių valdžios jau duotas leidimas pargabenti moksleivius lietuvius iš Rusijos. Be to dar, vokiečių valdžia yra pasižadėjusi nedaryti jokių kliūčių apskritai visiems Rusijos lietuviams, kurie tik panorėsią grįžti Lietuvon.

Kad lietuvių pargabenimo darbas eitų tam tikra nustatyta tvarka, tremtinių grąžinimo komisija siunčia į didesnius lietuvių centrus Rusijoje savo agentus. Maskvon važiuotų p. Česl. Liandsbergis, Oršon p. Grajauskas, Voronežan bus taip pat pasiųstas agentas.

Iš Voronežo manoma pargabenti mokiniai susispietę prie šių mokslo įstaigų: dviejų Martyno Yčo gimnazijų: Vilkaviškio gimnazijos, „Saulės (mokytojų) kursų, Buhalterijos kursų, ūkio kontrolės asistentų kursų, mokytojų instituto ir daugelio žemesniųjų lietuvių mokyklų. Iš viso daugiau negu 1300 mokinių, 100 su viršum mokytojų ir daug kito mokyklų personalo. Iš viso manoma pargabenti iš Voronežo 2500 žmonių.

Iš Tambovo „Žiburio“ mergaičių gimnazijos manoma pargabenti 180 mergaičių. Iš Jaroslavio „Žiburio“ progimnazijos ir Marijampolės gimnazijos – 200 mokinių; Iš Petrapilio lietuvių gimnazijos – 170 su viršum. Viso labo lietuvių moksleivių Rusijoje aukštose, aukštesniose, vidurinėse ir žemesniose mokyklose esama daugiau kaip 3000. Be to dar, grįš Lietuvon ir nemažas mokytojų būrys.

Voroneže lietuvių Centro Komitetas turi savąją spaustuvę su naujausiomis mašinomis, kurioje jis yra išspausdinęs 35 knygas. Daugiausia tai vadovėliai įvairaus turinio. Lietuviškųjų Voronežo spaudinių vertė išneša daugiau negu 40000 rub. Spaustuvė ir visos knygos taip pat manoma pargabenti Lietuvon.

Iš Rusijos parvažiavo Vilniun: Martynas Yčas, Juozas Tūbelis (agronomas), Olga Aukštuolytė (mokytoja), kun. Laukaitis, A. Rimka, kun. Vailokaitis, E. Šulcas (inžinierius technologas), Sondeckis (studentas), Sugintas (juristas).

Lietuvon iš Rusijos grįžo be anksčiau paskelbtųjų dar šie Dorpato universiteto studentai: Leonardas Šernas (juristas), Jankevičius (medikas), Veblauskas (med.), Stacinskas (med.). Visi ššitie jau yra paleisti iš karantinos. Be to, dar grėžo Lukaševičius ir Vadopalas, abu mediku, kuriuodu tebesėdi karantinoje. Rygoje apsigyveno adv. Kaz. Vizbaras.

Vilnius. Apie 1918 m.


Šaltinis: Žinios iš Lietuvos. Vilniuje. (1918, Balandžio 23). Lietuvos aidas 48 (96), p. 3. [žiūrėta 2018-04-13].

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66486&seqNr=3