1918 m. balandžio 25 d. | Del Lietuvos valstybės palaikų Rusijoje

Į tai ir norėtumėm atkreipti kuodidžiausią Lietuvos Tarybos, Liet. Mokslo Draugijos ir kitų mūsų įstaigų domę. Metas būtų ir mums pradėti ieškoti savųjų palaikų Rusijoje. Mūsų valstybės dokumentus lenkai, kaip žinome, laiko kaip ir savo nuosavybe ir tikrai galimas daiktas, jog mums jų reikiamai neieškant – lenkai galėsią išsivežti juos iš Rusijos Varšuvon.

Del Lietuvos valstybės palaikų Rusijoje.

Lenkų visuomenė yra gyvai susirūpinusi atsikovojimu iš Rusų vyriausybės visų tų mokslo, dailės ir istorijos veikalų, kurie buvo Rusų valdžios išgabenti iš Lenkijos pereitąjį šimtmetį (nuo Lenkijos užgrobimo). Tuo tikslu Rusijos lenkai buvo susitvėrę tam tikrą skyrių prie vadinamosios likvidacinės Lenkijos komisijos. Nesenai vienas iš tos komisijos veikėjų d-ras Kętrzynski, pargrįžusis iš Rusijos Lenkijon, pranešė, jog rusų inteligentija ir mokslo įstaigos labai nepalankiai į tą dalyką žiūrinčios ir jog tegalima būsią išgauti iš Rusijos bibkliotekų ir muzėjų tik tuos dalykus, kurių priklausymą Lenkijai lenkai galėsią išrodyti teisiniais dokumentais. Lengviau būsią su archyvais, jeigu tik, d-ro Kętrzynskio žodžiais, neturėsią prie jų pretensijų paskelbtos dabar savystoviomis tautomis: lietuviai ir ukrainai.

Į tai ir norėtumėm atkreipti kuodidžiausią Lietuvos Tarybos, Liet. Mokslo Draugijos ir kitų mūsų įstaigų domę. Metas būtų ir mums pradėti ieškoti savųjų palaikų Rusijoje. Mūsų valstybės dokumentus lenkai, kaip žinome, laiko kaip ir savo nuosavybe ir tikrai galimas daiktas, jog mums jų reikiamai neieškant – lenkai galėsią išsivežti juos iš Rusijos Varšuvon. Taigi reiktų nustatyti kurie Rusijos muzėjų, bibliotekų ir archyvų dalykai priklauso Lietuvai ir imti rūpintis jųjų išgavimu. Jie turi atatekti atstatytajai Lietuvos valstybei, kaipo jos turtas.

Rūmų aikštė, Sankt Peterburgas, 1918 m.


Šaltinis: Del Lietuvos valstybės palaikų Rusijoje (1918, balandžio 25). Tėvynės sargas (16), p. 7-8. [žiūrėta 2018.04.21]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_45087_7

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_45087_8