1918 m. balandžio 25 d. | Karė ir laisvės paskola

Laisvės bondsas nėra pakvietimas pasiaukoti. Yra tai finansinis investinimas, atnešantis gražų nuošimti. Investinimas yra taip tikras, kaip pati vyriausybe. Laisvės bondsas vra būtinai reikalingas karės vedimui.

Kiekviena karė reiškia nuostolį. Karės metu nėra priemonės krauti turtus. Ištikimieji šaliai žmonės to nedaro, išėmus tik neištikimuosius ir piratus.

Šita karė reikalauja pasiaukojimo ir aukų. Vieni ant šitos karės aukuro padės savo rankas, kitį kojas ir kitus kūno sąnarius. Dar kiti paaukos savo akis. Milijonai vyrų, moterių ir vaikų jau pasiūlė savo gyvastis kovai, su kurios pagelba bus išrištas klausimas: Ar laisvė turi išnykti nuo žemės paviršiaus?

Kiekvienas šaliai ištikimas vyras, moteris arba vaikas mielai paaukos viską, ką tik gali atiduoti. Šioj šalyj pašaukti kareiviauti vyrai save patys, savo gyvastis aukoja ant karės aukuro. Gi nuo likusių namie reikalinga kitokia auka. Čia likusieji privalo aukoti, maįstą, drabužius, asmeninį liuonumą ir dalį nuosavybės.

Laisvės bondsas nėra pakvietimas pasiaukoti. Yra tai finansinis investinimas, atnešantis gražų nuošimti. Investinimas yra taip tikras, kaip pati vyriausybe. Laisvės bondsas vra būtinai reikalingas karės vedimui. Nes vesti karei yra reikalingi pinigai. Tik turint pakaktinai pinigų galima laimėti karę. Kitaip negalima atsiekti pageidaujamo tikslo.

Kad laimėti karę, turime taupyti, atsižadėti visokio liuonumo, dėvėti senus drabužius ir tokiuo ir kitokiuo būdu surinktus / pinigus pašvęsti bondsų įsigijimui.

Vokietiją įveikti būtinai reikia. Nes kitaip visam pasauliui grūmoja vergija. Kad iš­ vengti tos vergijos, kad įgyti laisvę būtinai yra reikalinge pirkti laisvės bondsus.

Iškarpa iš „Draugo“. 1918 m. balandžio 25 d.


Šaltinis: Karė ir laisvės paskola (1918, balandžio 25). Draugas (98), p. 2. [žiūrėta 2018.04.24]. Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1918_reg/1918-04-25-DRAUGAS-i7-8.pdf