1918 m. balandžio 29 d. | Atmušamos stipriausios vokiečių atakos

Iš mušių fronto pranešama, kad dabar jau ir trečioji vokiečių ofensyva baigiasi be pasekmių. Ypres fronte vokiečiai sulaikyti. Jiems nepavyko per didžiausius nuostolius paimti Kemmel kalvą, kuri yra skaitoma raktu prieiti prie tvirtovės ir miesto Ypres. Bet tai viskas, kuo vokiečiai galėjo pasidžiaugti. Paėmė minėtą kalvą ir kitas pozicijas ir nei iš vietos toliau. Anglai su prancūzais atrėmė juos ir neleidžia nei pasijudinti.

LONDONAS, bal. 29.—Dvi myli į pietus nuo Ypres vokiečiai atnaujino ataką ir paėmė
miesteli Voormezeele. Tečiau talkininkai stojo kontratakon ir atsiėmė, paskelbė karės
ofisas. Paskui vokiečiai ir vėl stojo atakon.

PARYŽIUS, bal. 29.—Smarkus artilerijos veikimas seka Amiens fronte, tarpe Lassigny ir Noyon.
Prancūzai atmušė vokiečiu atakas šianrvakaruose nuo Reimso ir St. Mihiel fronto dalyj.

TEUTONAI SULAIKYTI TIES YPRES.

Ar tik ne paskutinė bus jų ofensyva.

Londonas, bal. 29.—Vokiečiai didžiai persiskaitė sumanydami sutriuškinti talkininkų armijas vakarų fronte ir tuo būdu pabaigti karę. Sutraukė jie ten visas, kokias tik turė­jo, militarines jėgas. Bet pasirodo, kad talkininkai ne įveikiami, kad vokiečiams po pasibaisėtinų nuostolių prisieis atsisakyti tolesniu savo ofensyvų ir pasiduoti likimui. Gi likimas yra didžiai apverktinas.

Iš mušių fronto pranešama, kad dabar jau ir trečioji vokiečių ofensyva baigiasi be pasekmių. Ypres fronte vokiečiai sulaikyti. Jiems nepavyko per didžiausius nuostolius paimti Kemmel kalvą, kuri yra skaitoma raktu prieiti prie tvirtovės ir miesto Ypres. Bet tai viskas, kuo vokiečiai galėjo pasidžiaugti. Paėmė minėtą kalvą ir kitas pozicijas ir nei iš vietos toliau. Anglai su prancūzais atrėmė juos ir neleidžia nei pasijudinti.

Šeštadieni vokiečiai net buvo pertraukę savo pragaištingus užpuldinėjimus. Jų eilės taip praretintos, kad laukiama, atsiunčiant atsargos. Bet ar gelbės ką ten jiems ir atsarga — sunku pasakyti. Tačiau talkininkąi spėja, kad tomis dienomis vokiečiai ir vėl atnaujins užpuolimus ir pasiruošiama juos sutikti dar su smarkesniu įnagiu.

Vokiečiai ties Ypres ne tik sulaikyti, bet ten jų daugelis žuvo ir nemažai nelaisvėn pateko. Anot fieldmaršalo Haig pranešimo, tomis dienomis keli šimtai vokiečių paimta nelaisvėn.

Nei kiek geriau vokiečiams sekasi ir Somme fronte. Kuomet anglai-prancūzai išmušė vokiečius iš Villers-Breton-neux, Amiens fronte, vokiečiai neleidžiami nei iš vietos išsijundinti. Vokiečiai turi paėmę vakarinę dalį miestelio Hangard ir tenai pasitaisę pozicijas, iš kurių anglai-prancūzai neleidžia jiems pakilti.

Somme fronte vokiečiai taigi ne tik sulaikyti, bet anot oficijalinio pranešimo, dar jų apie tukstantis pateko nelaisvėn. Be to kaikuriose vietose talkininkai pasivarė pirmyn.

PRUSŲ LYDERIS TRAUKIAMAS TEISMAN. 

Prasižengė jis prieš karės lordą.

Amsterdam, bal. 29. – Prūsijos lordų butas patvirtino vyriausybės reikalavimą, kad princas Licbnovsky butų patrauktas teisman, anot gautų žinių iš Berlyno.

Princas Licbnovsky yra suimtas Vokietijoje. Jis pirm karės buvo Vokietijos ambasadorius
Anglijoje. Karės metu jis paskelbė savo užrašus, kuriuose išrodyta, kad šitą pasaulinę karę sukėlė Vokietija. Už tai dabar jis traukiamas atsakomybėn.

TALKININKAI REIKALAUJA DAUGIAU KARIUOMENĖS.

Washington, bal. 29.—S. V. vyriausybė iš Anglijos gavo reikalavimą, kad ši šalis kuoveikiausia siųstų savo kariuomenę karės laukan. Reikalaujama daugiau kaip pusketvirto milijono kariuomenės. Šios šalies vyriausybė, sakoma, pasiųsianti kariuomenės kuodaugiausia, kaip tik, leisiančios transportų stovio sąlygos.

OLANDIJA GINSIS PRIEŠ VOKIEČIUS.

Olandija vieną sąlygą jau iš­pildžiusi.

Hąaga, bal. 29.—Olandijos ministerių kabinetas užvakar turėjo specijalį posėdį, kuriame diskutuota nepaprastas tempimas su Vokietija. Užsieniu reikalų ministeris pirm posėdžio atlaiko konferenciją su politikiniais lyderiais.

Spauda pažymi, kad Olandija privalo ginties, jei vokiečiai pasikesintų prieš jos neutralybę. Amsterdamo Journal pažymi, kad Olandija visuomet gins Scheldt perkasą prieš vokiečių pasikesinimus.

Iškarpa iš „Draugo“, 1918 m. balandžio 29 d.


Šaltinis: Atmušamos stipriausios vokiečių atakos (1918, balandžio 29). Draugas (101), p. 1. [žiūrėta 2018.04.27]. Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1918_reg/1918-04-29-DRAUGAS-i5-8.pdf