1918 m. balandžio 30 d. | Amerikos vėliava

Mums, kaipo šios šalies piliečiams, reikėtų žinoti, kokiu būdu atsirado Amerikos vė­liava. Trumpai pasakius Suvienytų Valstijų vėliavos istorija yra sekanti:

Apskelbus neprigulmybę, kongresas tuojaus paskyrė komitetą pasitarti su generolu Washington’u kaslink pagaminimo tinkamos vėliavos. Komitetas greitai negalėjo nieko veikti, nes amerikonams dar tūlą laiką nesisekė atsilaikyti prieš anglus. Tiktai pabaigoje gegužio 1777 metų, kuomet Washington’o armija Jersey’ e anglus smarkiai sumušė, minėtas komitetas suskubo vėliavą baigti. Ponia Ross, 239 Areh st., Philadelphia,
Pa., pagamino pirmutinę vėliavą Suv. Valstijoms. Ji tuomet turėjo savo mažą rakandų taisymo dirbtuvėlę.
Vieną dieną vyriausias vadas George Koss, jos giminaitis, ir tūli kongreso nariai nuvyko pas ją su piešiniu pirmutinės Suv. Valstijų vėliavos,—perstatančių trylika raudonų ir baltų dryžiu su trylika žvaigždžių — ir prašė padaryti vė­liavą. Ji sutiko, bet patarė, kad vieton šešių, penkių kampų žvaigždės išrodytų gražiau.
Komitetas sutiko, ir p. Ross ant rytojaus turėjo gatavą vėliavą. Valdžia paskyrė p. Ross dirbėja vėliavų, ir, tas
amatas vėliau liko rankose jos sūnų.

1794 m. šita vėliava truputį tapo permainyta. Tada kongresas nutarė, kad vėliava turi susidėti iš penkiolikos raudonų ir baltų dryžių ir penkiolikos žvaigždžių ant mėlyno pastovo. Tai buvo penkiolika valstijų, kurių tuomet tik tiek tebuvo Suvienytose Valstijose.

1818 m. vėliava tapo permainyta — dryžiai sumažinti iki trylikos (originalės trylika valstijų), o žvaigždių pridėta tiek, kiek buvo valstijų. Ir iki šiol vėliava paliko nemainyta, tik prisidėjus valstijai tapdavo pridėta nauja žvaigždė. Dabar vėliava turi trylika dryžių, kurie reiškia skaitlių originalių valstijų, iš kurių susitvėrė Suv. Valstijos — ir keturios dešimtis aštuonios žvaigždes, nes dabar Suv. Valstijose yra tiek atskirų valstijų. M. K

Suvienytų Valstijų vėliava. 1977-1795 m.

Privati kario Francis P. Judkins Suvienytų Valstijų vėliava. 1918 m.


Šaltinis: Amerikos vėliava (1918, balandžio 30). Draugas (102), p. 2. [žiūrėta 2018.04.28]. Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1918_reg/1918-04-30-DRAUGAS-i5-8.pdf