1918 m. balandžio 30 d. | Dėlei Vilniaus universiteto atgaivinimo

Dabar lietuvių paduota Vokietijos vyriausybei tam tikras raštas, kuriame aiškinama reikalas atgaivinti Vilniaus universitetą

Nuo 1579 m. Lietuva turėjo aukštesniąją savo mokyklą. Buvo ji įsteigta jėzuitų ir vadinosi Vilniaus akademija. Turėjo tris skyrius: teologijos, filosofijos ir teisių. 1773 m. panaikinus jėzuitų ordiną, Vilniaus akademiją paėmė savo žinion valstybė, davusi jai vardą Vyriausiosios Lietuvos mokyklos. 1803 metais toji mokykla pakeista Vilniaus universitetu. Bet jisai neilgai teveikė, 1832 metais buvo uždarytas. Palikta tiktai teologijos skyrius arba kunigų akademija, kuri 1842 metais buvo perkelta Petrapilin. Dabar lietuvių paduota Vokietijos vyriausybei tam tikras raštas, kuriame aiškinama reikalas atgaivinti Vilniaus universitetą. Prašoma tuo tarpu atidaryti tris skyrius: teologijos, filosofijos  ir teisių.


Šaltinis: Dėlei Vilniaus universiteto atgaivinimo. (1918, Balandžio 30).  Lietuvos aidas 51 (99), p. 4 [žiūrėta 2018-04-16].

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66483&seqNr=4