1918 m. balandžio 5 d. | Paskelbimas dėl išeinamų vietų

Pasiremiant vyr. rytų vado įsakymu nuo 29.2.16 ir nuo 10.1.17 apie policijos teisę duoti įsakymų (skaitl. 87 ir 481 vyr. rytų vado paliep. ir įsakymų laiško), dėlei sveikatos reikalų Kauno miesto ir sodžių apskričiui štai kas įsakoma

Pasiremiant vyr. rytų vado įsakymu nuo 29.2.16 ir nuo 10.1.17 apie policijos teisę duoti įsakymų (skaitl. 87 ir 481 vyr. rytų vado paliep. ir įsakymų laiško), dėlei sveikatos reikalų Kauno miesto ir sodžių apskričiui štai kas įsakoma:
1. Visos išeinamosios vietos reikia nuodugniai išvalyti ir desinfikuoti; sėdynė turi turėti dangtį, kuriuo ji visados privalo būti uždengta. Yra uždrausta laikyti tokios išeinamosios vietos, kuriose nėra dangčio. Bereikalingos išeinamosios vietos reikia sunaikinti ir duobę užversti žemėmis, taip, kad prisidengtų visos išmatos.

Šitie įsakymai reikia įvykinti ligi balandžio 20 d. 1918. Už įvykinimą atsako namininkai (namvaldžiai) ir tie namo gyventojai, kurie naudojasi išeinamomis vietomis.

2. Apgyventose vietose yra uždrausta lengvintis arba šlapintis kitur kur, kaip tiktai išeinamose vietose.

3. Du kartu į savaitę, būtent antradienį ir penktadienį, gyventojai privalo nušluoti pusę gatvės ties savo namais. Idant nesukėlus dulkių, prieš šluosiant gatvė reikia apšlakstyti vandeniu. Sąšlavos reikia suversti sąšlavynan, kuris privalo būti kiekviename kieme. Sąšlavynas privalo visados būti uždengtas; kada jisai jau pilnas, sąšlavos reikia išvežti vietos policijos nustatyton sąšlavų verčiamojon vieton. Kame gatvė teapgyventa tiktai iš vienos pusės, čia gyventojai privalo šluoti visą gatvę. Kad tas įsakymas būtų vykinamas, užtatai turi atsakyti namininkai (namvaldžiai) ir visi namų gyventojai. Šitas įsakymas teapima tiktai tvirtas gatves ir kelius.

4. Ligi balandžio 20 d. 1918 Kauno miesto namininkai (namvaldžiai) privalo išvalydinti savo namų kiemus nuo išmatų. Sąšlavos reikia išgabenti sąšlavų verčiamojon vieton palei Nerį arba jas giliai užkasti, kad pridengus jas žemėmis.

Tokios pat priedermės uždedamos ir toms Kauno sodžių apskričio vietoms, kurios turi viršaus per 500 gyventojų. Namininkai (namvaldžiai) privalo rūpintis, kad sąšlavos būtų suverčiamos po skaitl. 3 minėtan sąšlavynan.

5. Prasižengusiuosius skaudžiai baus sulig vyr. rytų vado įsakymo.

Kowno, den 5. April 1918

Der Stadt und Kreishauptmann

Gez. Von Morenhoffen

Hauptmann


Kauno komendatūra,1916 m.


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Balandžio 13). Dabartis (45), p. 4. [žiūrėta 2018-03-25] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23866&seqNr=4