1918 m. balandžio 6 d. | Pabaustas blogas paprotys

Daugelis kaimo gyventojų yra pripratę sekmadienyje, eidami bažnyčion, pasiimti visus savo pinigus. Šito netikusio papročio pasekmių gavo pritirti ir vienas ūkininkas iš Naumiesčio apylinkės.

Daugelis kaimo gyventojų yra pripratę sekmadienyje, eidami bažnyčion, pasiimti visus savo pinigus. Šito netikusio papročio pasekmių gavo pritirti ir vienas ūkininkas iš Naumiesčio apylinkės. Visus savo pinigus, 2 tūkstančius 400 markių, jis buvo įsidėjęs kapšelin. Įsigėręs vienoje smuklėje, jis kapšelį padavė smuklės savininkei, idant ji išsiimtų, kas jai prigulėjo. Kad ūkininkas buvo jau šauniai įsigėręs, tai smuklės savininkė pasilaikė visus jo pinigus. Teismas dėl tos vagystės ją pasmerkė 5 mėnesius kalėti. Gi nuostolis ūkininko. Jeigu jis pinigus būtų pasidėjęs taupomon kason, tai to nebūtų galėję niekados atsitikti.


Šaltinis: Pabaustas blogas paprotys. (1918, Balandžio 9). Dabartis (43), p. 3. [žiūrėta 2018-03-25] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23855&seqNr=3