1918 m. balandžio 7 d. | Kauno „Saulės“ moksleivių savybės vakarėlis

Vienas gimnazistas karštai ir įspūdingai padeklamavo Maironies eiles „Skausmo balsas“. Bet žymiausią ir įspūdingiausią vakaro muzikos dalis buvo Naujalio sudėtas ir jo paties fortepijonu pritariamas duetas „Tėvynės meilė nemari“. Pati kompozicija jau nepaprastai gražus muzikos veikalas. O išpildymas buvo stačiai pavyzdingas.

Saulės namuose 1918 metų balandžio 7 dieną.

Pirmoje programos dalyje vaidino linksmą veikalėlį vieno veiksmo A. Vėgėlės „Gaila ūsų“. Visi vaidintojai savo roles atliko gerai. Buvo matyti, jog jie stropiai tam ir prisiruošę. Geriausiai bene lošė panelė tarnaitės rolėje. Tiktai gaila, kad kimus jos balselis mažino įspūdį. Visi svečiai, kurių buvo pilna salė, vaidinimu labai pasitenkino. Antroji dalis buvo pavesta koncertui. Vedamas Kauno katedros vargonininko Naujalio, mišrus choras, pritariant fortepijonui, padainavo keturias gražias daineles: „Oi kas sodai“, „Ko liūdi seselė“, „Bijūnėlis“ ir „Augo kieme dagilėlis“, pirmos 3 S. Šimkaus, 4 kun. Brazio sutaisytos. Dainas dainavo labai gražiai, tiktai storbalsis buvo kiek silpnas. Vienas jaunas mokinys ant fortepijono skambino H. Lichnerio „Ilgesį“ ir parodė nemenką gabumą. Gaila tiktai, kad, rodosi, buvo kiek per maža prisiruošęs. Vienas gimnazistas karštai ir įspūdingai padeklamavo Maironies eiles „Skausmo balsas“. Bet žymiausią ir įspūdingiausią vakaro muzikos dalis buvo Naujalio sudėtas ir jo paties fortepijonu pritariamas duetas „Tėvynės meilė nemari“. Pati kompozicija jau nepaprastai gražus muzikos veikalas. O išpildymas buvo stačiai pavyzdingas. Pirmąjį balsą giedojo dvi paneli, antrąjį du vaikinu. Viena panelė ir vienas vaikinas savo balsus vedė neapsakomai gražiai. To vaikino mokėjimas giedoti stačiai stebino. Balsas tyras, aiškus, pilnas, tvirtas ir dailiškai išlavintas. Taipo duetas visokiu žvilgsniu buvo tikrai tobulas ir klausytojams suteikė aukštosios dailės pasigėrėjimo. Šios panelės ir šito jauno giedotojaus balsai matomai puošė choro dainavimą. Pagalios buvo žaidimų ir šokių su „lakstomuoju paštu“. Iš viso vakarėlis labai gražiai pavyko ir visi, mokiniai ir svečiai, išsinešė iš jo malonių įspūdžių.

Kauno „Saulės“ rūmai, XX a. pr.


Šaltinis: Kauno „Saulės“ moksleivių savybės vakarėlis. (1918, Balandžio 9). Dabartis (43), p. 3. [žiūrėta 2018-03-25] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23855&seqNr=3