1918 m. balandžio 9 d. | Mūsų valdininkų klausimu

Svarbu, kad būsimieji valdininkai nebūtų vien tik valdininkai, kuriems krašto reikalai maža terūpi, kurie žiūri, kad tik jų artimasis darbas būtų šiaip ne taip atliktas

Einant Lietuvai į savarankišką gyvenimą, nemaža reikęs valdininkų ir visuomenės darbininkų. Skaitant laikraščius matai tautiečių nusiskundimą, kad visur trūksta prasišvietusių žmonių. Aš visai pritariu mūsų spaudoje iškeltam sumanymui įsteigti kursus šiek tiek prasilavinusiems žmonėms, norintiems dirbti tėvynės darbą, bet esantiems nepasiruošusiems tam reikalui ir neturintiems prityrimo. Tik toki kursai užkištų didžiausią spragą ir parengtų visuomenės darbui darbininkų. Norinčių nemaža atsiras; aš pats gi irgi labai norėčiau pasinaudoti tokiais kursais ir pasiruošti ateities darbui. Dirva plati ir tautinis susipratimas žadinti  ir kooperacijos bei ūkio draugijos platinti bei steigti apšvietimas kelti ir t. t. Svarbu, kad būsimieji valdininkai nebūtų vien tik valdininkai, kuriems krašto reikalai maža terūpi, kurie žiūri, kad tik jų artimasis darbas būtų šiaip ne taip atliktas. Lietuvos Taryba arba būsimoji Lietuvos valdžia, kuri juk netrukus turės susidaryti, privalėtų vienu iš pirmųjų savo uždavinių pasistatyti tokių kursų įsteigimą.

A.


Šaltinis: Mūsų valdininkų klausimu. (1918, Balandžio 9). Lietuvos aidas (42) (90), p. 4. [žiūrėta 2018-03-26] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66480&seqNr=4