1918 m. balandžio 9 d. | Saksiškis sumanymas lietuviams

Saksonijos vyriausybė yra neseniai pareiškusi, kad iš tikro yra galvojama, kad kokiu nors būdu Saksoniją labiau sugretinus su Lietuva.

Jau žinome, kad neseniai vokiečių laikraštijoje buvo iškilęs sumanymas naujos lietuvių valdijos kunigaikščiu pakviesti vieną Saksonijos princą (kataliką). Saksonijos ministeris grafas Vitzhumas von Esckstädtas atstovui laikraščio „Beye Freie Presse“ Dresdene apie tą saksiškį klausimą yra štaip kaip išsitaręs: „Aš ligi šiol čion dar nieko nesu permainęs.“ Saksonijos vyriausybė yra neseniai pareiškusi, kad iš tikro yra galvojama, kad kokiu nors būdu Saksoniją labiau sugretinus su Lietuva. Ministeris dabar vėl pritarė tam artimam sugretinimui, kuris galėsiąs būti naudingas vidujos politikos Vokietijos reikalams, nes iš išvadavimo Lietuvos yra atsiradę uždavinių ir priedermių, kurias geriausiai galėtų atlikti kuris Vokietijos narys.

Vitzhum von Esckstädt


Šaltinis: Saksiškis sumanymas lietuviams. (1918, Balandžio 9). Dabartis (43), p. 2. [žiūrėta 2018-03-25] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23855&seqNr=2