1918 m. birželio 1 d. | Įvairios žinios: Liepoja

Liepojoje, kaip ir Lietuvoje pradeda jau krutėti lietuviai. Daugelis buvusiųjų „lenkų“ atvirsta vėl lietuviais. Pasitaiko net tokių šeimų, kur tėvai tebevadina save dar „lenkais“, vaikai gi, ypačiai vyresnieji, yra jau lietuviai patriotai.

Liepoja. Vietinis klebonas uždraudė lietuvių jaunuomenei po vaidinimų ir dainų šokti ir žaisti parapijos salėje. Tatai nėra visai geras dalykas. Jaunimas dabar turės arba valkiotis gatvėmis vakarais, arba lankytis pas lenkų jaunuomenę ir su ja šokti lenkiškuosius šokius. Bet užvis geriausiai padarytų mūsų klebonas steigdamas jaunimo draugiją, kur jauni žmonės išmoktų ne tik šokti ir žaisti, bet svarbiausia, tarpusavinio švietimosi darbo. Tokią draugiją galėtų pas mus įsteigti klebonas, bet apie jį čia kalbama, kad jis labiau lenkus, ne lietuvius mėgstąs.

Ž. S.

Liepoja. Paskutiniu laiku Liepojon iš Rusijos grįžta daugybė pabėgėlių lietuvių. Vieni mano čionai pasilikti, kiti gi grįžti Lietuvon į savo tėviškes.

Liepojoje, kaip ir Lietuvoje pradeda jau krutėti lietuviai. Daugelis buvusiųjų „lenkų“ atvirsta vėl lietuviais. Pasitaiko net tokių šeimų, kur tėvai tebevadina save dar „lenkais“, vaikai gi, ypačiai vyresnieji, yra jau lietuviai patriotai.

Žemaitijos sūnus.

Oberostas, 1915-1919 m.


Šaltinis: Įvairios žinios (1918, Birželio 1). Lietuvos aidas 64 (112), p. 4. [žiūrėta 2018-05-23].

Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66479&seqNr=4