1918 m. birželio 1 d. | Milžiniška kova vakaruose

Ties Barbaroso urvu smarkiai gynėsi vienas fransų majoras, patsai mesdamas rankines granotas į mūsų urmo būrius; tas narsus ofisieras tepavyko apgalėti tiktai su didžiu vargu. Didi urvai visur tapo pražūtimi įgulos kareiviams ir atsargai.

Ir trečiąją kovos dieną nuolatai, kartais dargi gūsiais, lėkė žinios apie paėmimą nelaisvėn priešų kareivių.

Soissons‘ą paėmė. Brandenburgo pionieriai įsiveržė miestan ir apsaugojo tiltus nuo sunaikinimo. Mieste jie rado daug nesunaikintų išteklių. Toliau aukštutinėje Aisnės upės dalyje vokiečiai bekovodami perėjo per upę ir priėjo lygumas į žiemos [šiaurės] rytus nuo Soissons‘o. Ties Ciry vokiečiams turėjo pasiduoti visas fransų batalionas. Ties Jonchery vokiečiai perėjo per Veslės upelį ir paėmė vietą Thierry.

Dienos bėgyje vokiečiai kai kuriose stipriai vietomis užtaisytose vietose sugniužino priešo atsispyrimą ir nugrūdo jį tolyn. Stiprus, tankų ir kovojančių lėkikų padedamas fransų atsikirtimas sugniužo. Priešui pasidarė didžių nuostolių. Vokiečių pėstininkai pridurmu ginė priešą ir užėmė dar daugiau žemės. Kovos laukų rytuose vokiečiai paėmė tvirtoves į vasaros [pietų] vakarus nuo Reimso.
Priešo automobilių ir pėstininkų kolonas apniko vokiečių lėkikai. Artilerija jas sušaudė. Nuolatai eina didyn paimtų belaisvėn kareivių skaitelius, grobis, armotos ir karo reikmenys. Vokiečiams greitai veržiantis priekin, priešui nebuvo kada nusigabenti atgal iš esančios pavojuje srities aibes tenai sukrautų išteklių.

Į pietus nuo vietos La Ville au Bois vokiečių rankosna pakliuvo 83 armotos, kurių 8 buvo apkultos vokiečių granotų. Į šiaurę nuo Breuil sur Vesle vokiečiai paėmė dvi geležinkeliu gabenamas armotas su važiuojančiais jiedvi garvežiais. Aisnės slėnyje priešas paliko bestovint daugel lengvųjų ir sunkiųjų savo armotų. Ties Pinonu vokiečiai iš fransų atėmė visai sveiką 14,5 centimeterių bateriją su amunicija ir jos automobiliais. Į vakarus nuo Reimso vokiečių rankosna pateko keletas traukinių.

Nesugriautų sodžių gyventojai bėga galvatrukčiais gilyn į Fransiją. Likusieji yra baisiai įnirtę ant anglų ir kaltina juos už pralošimą. Vokiečių labai maža tėra sužeistų. Tarp anglų įterpti fransai vietomis gynėsi labai narsiai, kada anglai juos palikę jau traukėsi atgal. Priešų nuostoliai labai dideli, ypačiai tose vietose, kame jie smarkiai gynėsi ir greitai atsigabeno atsargas, kad sulaikius vokiečių smelkimąsi priekin.

Ties Barbaroso urvu smarkiai gynėsi vienas fransų majoras, patsai mesdamas rankines granotas į mūsų urmo būrius; tas narsus ofisieras tepavyko apgalėti tiktai su didžiu vargu. Didi urvai visur tapo pražūtimi įgulos kareiviams ir atsargai. Mūsų artilerija puikiai taikė ir neleido jiems išlysti iš savo lindynių. Kada vokiečių ugnis susilpnėjo, užpuolikai jau stovėjo prie įeigų su šaudomomis mašinomis. Viename tokiame urve paėmė 250 vyrų belaisvėn. Ties Voudessia vokiečiai paėmė vieno pulko štabą.

Ligi Chemin des Dameso smelktis priekin buvo labai sunku. Nuo milžiniškųjų granatų duobių keliai buvo beveik neišvažiuojami. Gi paėmus Chemin des Damesą, žengti priekin jau buvo lengviau. Aisnės klonyje plentai buvo beveik visai nepaliesti. Fransai, galvatrukčiais traukdamiesi atgal, paliko begales amunicijos. Šalikelėse guli didžios daugybės visokios amunicijos. Toliau į pietus vis aiškiau matyti, jog priešas turėjo bėgti, visa palikęs. Vokiečių kariuomenė sugrobė vieną geležinkelio traukinį, kurio naujas garvežys buvo ką tik pasiruošęs išbėgti. 9 kilometerius į rytus nuo Soissonso rūksta vieno uždegto didelio maisto sandėlio likučiai. Pas Jonchery vokiečiai sugrobė didžius sandėlius su maistu ir pašaru, ypač daug miežių bei avižų.


Šaltinis: Milžiniška kova vakaruose. (1918, Birželio 1). Dabartis (66), p. 1. [žiūrėta 2018-05-21] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23854&seqNr=1