1918 m. birželio 12 d. | Apsisaugojimas nuo kruvinosios bei jos gydymas vyr. rytų vado srityje

Kad apsisaugojus nuo kruvinosios, reikia vengti valgyti daug nevirtų vaisių, žalėsių ir t.t., negerti nevirinto vandens ir laikytis būtinai švariai sulig valgių ir šiaip visokiuose daiktuose.

Kaip jau neseniai esame pranešę, per vyr. rytų vado sritį dabar keliauja didžio autoriteto gydytojų komisija. Anądien ta komisija apsilankė Liepojos mieste. Šita proga to Liepojos miesto name laikė prakalbų štabo gydytojas profesorius dr. Böhncke iš Kauno ir štabo gydytojas dr. Ernstas iš Mintaujos apie apsisaugojimą nuo susirgimo kruvinąja [dizenterija] ir apie tos ligos gydymą. Pasak Liepojos laikraščio, pirmąją prakalbą laikė štabo gydytojas dr. Ernstas. Jis plačiai išdėjo visas tos ligos ypatybes ir suteikė patarimų, kaip reikia nuo jos gydytis, sulig naujesniųjų susekimų. Paskui jisai skaitlinėmis nurodė, kaip šita pavojinga liga kas kartas vis labiau platinasi. Pernai vyr. rytų vado srityje nuo balandžio 1 d. ligi gruodžio 31 d. buvo priskaityta valdiškai 11 tūkstančių susirgimų kruvinąja, iš kurio skaičiaus mirė 1400. Visais 1917 metais vyr. rytų vado srityje betgi būsią sirgę kruvinąja bent 22000 ligi 23000 žmonių. Tatai parodą, jog ta liga greitai užsikrečia, jog ji yra labai pavojinga. Kad dabarties iš Rusijos pagrįžta daugel bėglių, tai šita liga galinti dar labiau išsiplatinti. Kad apsisaugojus nuo kruvinosios, reikia vengti valgyti daug nevirtų vaisių, žalėsių ir t.t., negerti nevirinto vandens ir laikytis būtinai švariai sulig valgių ir šiaip visokiuose daiktuose.

Kruvinoji sveikiems tenkanti labiausia per muses. Todėl kruvinąja žmonės labiausiai sergą karštu vasaros laiku. Galį atsitikti, kad ta liga vienu laiku galinti pasirodyti įvairiuose kraštuose, dėl to, kad jos antkryčius išnešioja musės. Dėl tos priežasties, musės būtinai reikia naikinti visokiomis įmonėmis. Tiktai retkarčiais teatsitinką užsikrėsti kruvinąja per vandenį. Sergančiųjų kruvinąja arba mirusiųjų ta liga nereikia paliesti. Kas slaugindamas ar šiaip dėl ko būtinai privalo paliesti sergantį, tas paskui tuojau turįs nusimazgoti rankas antiseptiniu muilu (kuris naikina antkryčius). Sergantieji kruvinąja reikia laikyti atskirti nuo kitų ypatingoje priežiūroje, idant kiek įmanant išvengus užsikrėtimo pavojaus. Kad galima būtų greičiau išpildyti visa, kas dera grumti tai ligai, Kurše esą valdžios įsakyta: kaip kas suserga, būtinai tuojau pranešti į tam tikrą vietą. Tuo pačiu tikslu visą vyr. rytų vado sritį taipo jau padalino į keturias nuovadas. Kiekvienai nuovadai paskyrė po ypatingą kamisorių kruvinajai, kuriems davė visokių tai ligai grumti įrankių ir šiaip atatinkamų įmonių.

Štabo gydytojas profesorius Dr. Böhncke kalbėjo apie skiepijimą nuo kruvinosios ir pabrėžė, kad skiepijimas, kaip pritirta, esąs gera įmonė apsisaugoti nuo užsikrėtimo. Apsidraudžiamojo skiepijimo nuo kruvinosios, anot kalbėtojo, teverta griebtis tiktai tokiuose sykiuose, kada jau gresia didžiausias pavojus užsikrėsti. Šiaip skiepyti nuo kruvinosios esą nepatartina.

Liepoja, 1918 m.


Šaltinis: Apsisaugojimas nuo kruvinosios ir jos gydymas vyr. rytų vado srityje. (1918, Birželio 13). Dabartis (71), p. 3. [žiūrėta 2018-05-30] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23852&seqNr=3