1918 m. birželio 15 d. | Kauno miesto muziejus

Zoologijos skyriuje, Kauno miesto muziejuje, prie viešosios aikštės, šalia įvairių iškimštų paukščių ir gyvulių iš Lietuvos yra elnių, taurų ragų ir mamuto liekanų. Tie groblai ir dantų liekanos yra rasti keliose vietose.

Zoologijos skyriuje, Kauno miesto muziejuje, prie viešosios aikštės, šalia įvairių iškimštų paukščių ir gyvulių iš Lietuvos yra elnių, taurų ragų ir mamuto liekanų. Tie groblai ir dantų liekanos yra rasti keliose vietose. Vieną groblą rado netoli Raudondvario, kitą šalia Kauno ir tretį netoli Marijampolės. Iš mamuto piešinio šale tų kaulų galima matyti, kokių milžinų būta tų senovės gyvulių. Muziejaus geologijos skyrius taip pat labai mindomus ir gausus; paskui labai indomūs kultūros istorijos radiniai iš lietuvių kapų ir piliakalnių, kuriuos senovėje pildavo girių klampynėse.

Muziejaus skyriuje iš paskutinių Lietuvos istorijos metašimčių randame tarp kita ko ir auksinių pinigų, kuriuos tada vartodavo, kuomet mainas Lietuvoj buvo daug platesnis, negu dabar. Bet ypatingai indomūs senobiniai lietuvių rubliai arba muštiniai. Tai yra kone grynas sidabro gabalas, 10 iki 12 centimeterių ilgio ir kokių 8 centimeterių pločio. Tokio muštinio kaina ėjo pagal sunkumą. Apskritai už vieną muštinį duodavo 15 beimiškų grašių. Kas turėjo sidabro, galėdavo patsai pasidaryti pinigų. Aukso ir kitų metalų senojoje Lietuvoje nebuvo daug, nes ji buvo toli nuo jūros, o iš pakraščių auksas ir kiti pinigai Lietuvos vidurį retai tepasiekdavo.
Muziejuje yra ir išgrožintų maldų knygų milžiniško didumo. Margi jų raštai liudija apie gerą skonį ir savotiškumą. Ant keturių linijų sistemos rašytos gražios notos (viename tone) aiškiai parodo šešis aštuntadalius takto, kada bažnytinėje vokiečių muzikoje daugiausia trūksta taktų brukelių. Kada rusai bandė išnaikinti lietuvių kalbą, atiminėdami iš jų maldaknyges, lietuviai knygas išsirašinėdavo patys, ir čia randame daug margų pagrožinimų, atliktų nepratusios rašyti sodiečių rankos. Tas darbas, kaip liudija tas vienas egzempliorius, parodo daug gerų norų.

Miesto muziejaus rinkiniai veiklaus jo direktoriaus labai akylai ir rūpestingai sutvarkyti. Iš mažo prasidėjęs muziejus dabar jau turi gražios medžiagos Lietuvos istorijos apžvalgai. Tą muziejų turėtų aplankyti kiekvienas, kas bent trumpam laikui atvyksta į Kauną.
Ir Tilžėje yra lietuvių muziejus. Tai yra Jokubinėje pastatytas lietuviškas namelis, arklių galvomis papuoštas.


Šaltinis: Kauno miesto muziejus. (1918, Birželio 15). Dabartis (72), p. 3. [žiūrėta 2018-06-01] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23851&seqNr=3