1918 m. birželio 19 d. | Lietuvių tautos tarybos protestas prieš santarvę

[…] santarvės valdijos, prižadėdamos prikelti Lenkiją ir patiekti jai priėjimą prie jūros, labai skriaudžia lietuvių tautos gyvybės reikalus, užgaudamos jos švenčiausius tautinius jausmus.

Lietuvių tautos taryba, priėmusi žinion santarvės valdijų išsireiškimą nuo birželio mėn. 3 dienos, Versailles mieste ir pripažindama teisingumą Lenkijos atstatymo etnografinėse ribose, pastebi:

1. Kad santarvės valdijos priešingai savo išsireiškimams, jog jos kovojančios dėl tautų teisių, nepabojo teisingų lietuvių tautos reikalavimų, kurie siekia pilnos nepriklausomybės.

2. Kad santarvės valdijos, prižadėdamos prikelti Lenkiją ir patiekti jai priėjimą prie jūros, labai skriaudžia lietuvių tautos gyvybės reikalus, užgaudamos jos švenčiausius tautinius jausmus.

3. Kad tokia Lenkija, su didele ne lenkų kilties paderme, toli gražu nebus reikiamoji patvarios taikos nešėja Europoje, o bus židinys anarchijos ir ateities karo diegas.

4. Kad tas užreiškimas sulig lietuvių, kurie dėl santarvės reikalų yra atnešę savo aukų, yra neatitesėtas ir neteisingas, juo labiau dabar, kada kokia 10 000 lietuvių kovoja po Amerikos vėliava.

Bernas Pirmojo Pasaulinio karo metais, šaltinis: https://www.derbund.ch/zeitungen/der_kleine_bund/Landesausstellung-Vom-Erdboden-verschluckt/story/13068743


Šaltinis: Lietuvių tautos tarybos protestas prieš santarvę. (1918, Birželio 27). Dabartis (77), p. 2. [žiūrėta 2018-06-08] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23846&seqNr=2