1918 m. birželio 20 d. | Kaip yra pasidariusi Nemuno vaga

Upės vagoje yra daugel didžiulių akmenų ir salų. Tos salos yra susidariusios iš grimzlių dar anoje lediniuotoje gadynėje. Bet per tas salas ir akmenis čia sunku Nemunu plaukti laivams.

Vidurine savo dalimi Nemunas Gardinan teka iš žiemos [šiaurės] rytų. Kame į Nemuną įteka Augustavo kanalas, ties tuo daiktu upė bėga per didžius smėlynus, kurie plačiai apaugę giriomis. Tie smėlynai į šiaurę eina ligi Prienų, į rytus ligi Žeimenos, kuri teka į Neries upę.

Tas smėlio plotas turi 120 ligi 140 meterių aukščio, skaitant nuo jūros vandens paviršiaus. Visur, kame dabar žemę dengia smėlis, senų senovėje tekėjo vanduo nuo ištirpstančių ledų, kurie buvo susivarę į kalnus tose vietose, kame dabar per Lietuvą eina kalnynai. Čia pat tada pasidarė ir daugel ežerų. Ežeruosna bėgo vanduo nuo tirpstančių ledo kalnų, kurie gulėjo pietuose nuo tų kalnų ir todėl vanduo į šiaurę persigauti negalėjo. Geležinkelis iš Gardino per Vilnių ligi Dinaburgo eina anos sursenės gadynės kloniu. Visur ten smėlynai. Vandeniui nusekus, vėjai išdžiuvusį smėlį supustė į pylimus ir kalveles. Todėl čia žemė visai nederlinga, pradėjus tirpti tiems ledų kalnams, vanduo turbūt pirmiau yra tekėjęs į pietus. Pripečio ir Dniestro vagomis iš čia daug vandens yra nutekėję į Juodąją jūrą. Bet paskui, kada vanduo prasirausė vagą per kalvagūbrį tarp Merkinės ir Kauno, vanduo ėmė tekėti į šiaurę. Upės pietuose nuo ano kalvagūbrio plačios, dumblo vagomis. Šiaurėje nuo anų aukštumų, turbūt ledams tirpstant, slėnis vis labiau apsinešė smėliu ir per tai vis darėsi aukštesnis. Tuo pačiu laiku upių ir upelių vagų krantai aname slėnyje nuolatai ėjo aukštyn ir statyn.

Pas Merkinę Nemunas eina per aną Lietuvos aukštumų ruožą. Tarp Gardino ir Rumšiškės (netoli Kauno) Nemuno vaga siauresnė. Vanduo čia labai sraunus. Pakraščiais abišaliai eina laipsniuoti krantai. Tie krantų laipsniai rodo, kaip upės vaga iš lėto yra graužusis gilyn. Nes pirmiau ji yra buvusi platesnė ir seklesnė. Dažniausia ant šitų laipsniuotų krantų stovi panemunės miestai ir kaimai. Nemuno vanduo pavasaryje pakyla ligi 6 arba 7 meterių aukščio, bet anų laipsnių krantuose tačiau niekuomet nepasiekia. Pas Piškius Nemunas yra persigraužęs per aną nuo ledų grimzlių pasidariusįjį diluviumo žemės sluoksnį. Po tuo sluoksniu visuomet guli tretinė žemės karta, dažnai čia randa ir kreidos. Daubos Nemuno krantuose negalėjo pasidaryti tokios gilios, todėl jų vagos guli aukščiau. Tomis daubomis pavasarį teka nuo sausumos vanduo ir suneša labai daug dumblo. Tas dumblas dalinai nugula laipsniuotame krante, ir čia pasidaro dumblų kalvų.

Po smėliu guli molio karta, kuri, žinia, vandens neperleidžia. Todėl vanduo žemėn tesisunkia tiktai ligi molio, o paskui žemėje teka nuokalniai, kol nepasiekiama upės ar ežero krantą. Todėl ties molio karta iš upių ir ežerų krantų dažnai verčiasi šaltiniai. Nuo Njemavos upelio įtakos Nemuno vaga pasuka į vasaros [pietų] rytus. Čia Nemuno vaga labai vingiuota. Pakraščiais matyti plačių smėlių su vėjo suvartytomis kalvomis, kame kartais visai nieko neauga.
Tarp Merkinės ir Rumšiškės Nemunas per aukštumą teka vingiuodamas siaura vaga. Krantai čia turi 50 ligi 60 meterių aukščio.

Čia upės vaga labai siaura, todėl vanduo yra prasigraužęs gilesnę vagą, kuri vietomis siekia dargi tretinį bei kreidos sluoksnį. Todėl ties Druskininkais ir Birštonu gali iškilti žemės paviršium dargi šiltų joduotų bei bromuotų versmių. Upės vagoje yra daugel didžiulių akmenų ir salų. Tos salos yra susidariusios iš grimzlių dar anoje lediniuotoje gadynėje. Bet per tas salas ir akmenis čia sunku Nemunu plaukti laivams. Nuo Kauno Nemunas teka ramiau ir beveik tiesia vaga. Čia maždaug visur lygūs esti laukai. Mat nebuvo susistūmę į kalnus ledų, todėl ir nuo grimzlių arba žemių po ledu čia pasidarė lygus paviršius. Abišaliai Nemuno, pasroviui nuo Kauno, dažnai matyti puikių žemių lankų.

Nemunas Kaune, 1915 m.


Šaltinis: Kaip yra pasidariusi Nemuno vaga. (1918, Birželio 20). Dabartis (74), p. 3. [žiūrėta 2018-06-06]. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23849&seqNr=3