1918 m. birželio 21 d. | Iš laisvės žemės

Kai kurie vietiniai lietuvių vadai po kiek kartų tvirtino, kad iš Amerikos pagrįšią daug lietuvių, kurie prisidėsią prie prikėlimo tėvynės.

Viršaus per 10 000 gyventojų Jungtinėse valdijose rusų ir kitų, pirma Rusijai prigulėjusių, tautų asmenų, anot „Kölnische Zeitung“, yra padavę prašymą Amerikos vyriausybei, kad jiems leistų grįžti atgal į savo tėvynę, kad tenai galėtų darbuotis prie prikėlimo savo žemės. Tą prašymą esanti Amerikos vyriausybė atmetusi, pamatuodama atmetimą tuo, kad prašantieji privalą pirma atlikti kareiviškąją savo priedermę. Juos netrukus prievarta paimsią kariuomenėn. Daug žydų jau esą išbėgę į Kanadą, kad išsisukti iš priverčiamojo kareiviavimo.

Jau daug kartų rašėme apie tai, kas darosi Amerikoje; pirma taip garsingoje laisvės žemėje dabar viešpatauja didžiausia priespauda ir vergovė. Bet šitokis pasielgimas perviršija visa, kas tik ligi šiol tenai yra įvykę. Amerika tiems žmonėms, kurie gyveno jos žemėje, atima kiekvienam žmogui prigulinčią teisę iškeliauti į savo žemę, kame nėra karo, ir, anglų pavyzdžiu, tuos žmones priverčia eiti į kovą prieš jų namiškių apsaugotojus ir išvaduotojus tėvynėje. Be abejo, tarp tų 10 000 prašiusiųjų yra daug lietuvių. Kai kurie vietiniai lietuvių vadai po kiek kartų tvirtino, kad iš Amerikos pagrįšią daug lietuvių, kurie prisidėsią prie prikėlimo tėvynės. Bet štai, ir perbraukė skaičių; ir tai daro mažųjų tautų saugotojas, demokratų laisvės pirmininkas Vilsonas. Kaip tai gera, kad, pavyzdžiui, neišsipildė nuomonė tų lietuvių politikų, kurie sakė, kad nereikią Lietuvos glausti prie Vokietijos, pamatuodami tai tuo, jog pagrįšią iš Amerikos gana lietuvių. Dabar, po šito įvykio, tie politikai būtų pasijutę esą apvilti.


Šaltinis: Iš laisvės žemės. (1918, Birželio 22). Dabartis (75), p. 3. [žiūrėta 2018-06-06] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23848&seqNr=3