1918 m. birželio 27 d. | Sveikatos reikalai skutyklose

Vyriausioje rytų vado srityje išleido įsakymų sulig sveikatos reikalų skutyklose. Tuos įsakymus, kuriuos ne tiktai privalo skutyklų savininkai pildyti, už jų nepildymą baus, bet ir patys gyventojai turi rūpintis, kad tie įsakymai būtų pildomi, nes to reikia pačių gyventojų sveikatai.

Vyriausioje rytų vado srityje išleido įsakymų sulig sveikatos reikalų skutyklose. Tuos įsakymus, kuriuos ne tiktai privalo skutyklų savininkai pildyti, už jų nepildymą baus, bet ir patys gyventojai turi rūpintis, kad tie įsakymai būtų pildomi, nes to reikia pačių gyventojų sveikatai. Visi tie įsakymai, pav. jog muilinti tėra leista tiktai ar ranka, ar paties skutamojo teptuku, jog prieš skutant kas kartas reikia dezinfikuoti skutamasis peilis, o šepečiai ir šukos kasdieną, jog kirpusis plaukus skutikas privalo kas kartas nusiplauti rankas ir t.t. – yra reikalingiausios priemonės apsisaugoti nuo limpamų ligų. Tarpe užsikrečiamų ligų skutyklose dažniausia atsitinka barzdos dedervinių. Ta liga iškyla iš tokių labai kimbančių grybelių: šitai naikinti ligai, kuri visų dažniausiai tenka kitiems per nešvarius skutamuosius ir kerpamuosius įrankius, yra išleisti įsakymai. Barzdos dedervinė apima ne tiktai barzdą, bet ir galvos plaukus. Plaukai tokiose vietose nuslenka, ir atsiranda negražių plikumų. Nuo tos ligos išsigydyti tegalima tiktai ilgu gydymusi, o gydytis yra brangu. Kadangi paskutiniais metais kai kuriose vyriausiojo rytų vado srityse labai padaugėjo susirgimų barzdos dedervine, ir kadangi dabar vėl galima laisviau keltis iš vietos į vietą, tai yra atsiradę daugiau pavojaus užsikrėsti; todėl būtinai reikia ji naikinti. Idant naikinimas geriau vyktų, reikia, kad gyventojai stropiai padėtų vykinti išleistuosius įsakymus.


Šaltinis: Sveikatos reikalai skutyklose. (1918, Birželio 27). Dabartis (77), p. 3. [žiūrėta 2018-06-08] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23846&seqNr=3