1918 m. birželio 3 d. | Hauptmann d. Res. Pauly | Paskelbimas

[…] šiuomi įsakoma visiems Vilniaus miesto apskričio gyventojams, kurie turi vežimėlių su ratais, aptrauktais vamzdžiais iš kietosios gumos, atiduoti tuos guminius vamzdžius vėliausiai ligi 30 d. birželio mėn. 1918 m.

Sulig Oberbefehlshaberio Ost paliepimu nuo 22.9.1916 apie sunaudojimą žalosios ir karo reikalams apdraustos medžiagos Oberost‘o valdžios srityje, šiuomi įsakoma visiems Vilniaus miesto apskričio gyventojams, kurie turi vežimėlių su ratais, aptrauktais vamzdžiais iš kietosios gumos, atiduoti tuos guminius vamzdžius vėliausiai ligi 30 d. birželio mėn. 1918 m. nuo 8 ligi 1 valandos priešpiet arba nuo 4 ligi 7 valandos popiet priimamoje vietoje miesto namuose, Dominikonų gatvėje Nr. 3, kambarys 3, požemyje, kame užmokės gyvais pinigais ligi 10 mrk. už 1 kilogramą (1000 gramų).

Kas turi guminių vamzdžių ratams aptraukti ir visai nepildys arba paskirtame laike nepildys šitą paliepimą, arba neatiduos visus jo savastyje esančius guminius vamzdžius ratams aptraukti, bus baudžiamas sulig minėtojo paliepimo skaitline 16. Neatiduotieji arba paskirtame laike neatiduotieji vamzdžiai ratams aptraukti bus atimti be atpildo.

Vilnius, birželio 3 d. 1918 m.

Der Stadthauptmann

Pauly

Hauptmann d. Res.


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Birželio 13). Dabartis (71), p. 4. [žiūrėta 2018-05-30] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23852&seqNr=4