1918 m. birželio 30 d. | Kova sodžiuje

Vado Raulo Juškos vedamoji vaikinų partija užstojo kelią ir priešininkų neleido į sodžių. Protingesnieji apsuko aplink ir parėjo namo; kiti gi ryžosi keli išsikovoti. Juška davė kovos ženklą, ir jo vaikinai ūmai išsilaužė iš tvoros kuolų. Prasidėjo muštynės.

Palei Šauliškių sodžių, netoli Suvalkų, balandžio mėn. 8 d. buvo tikra kova. Būrys berniukų ėjo iš bažnyčios ir jau netoli sodžiaus susivaidijo ir persiskyrė į dvi Priešingas partijas. Vado Raulo Juškos vedamoji vaikinų partija užstojo kelią ir priešininkų neleido į sodžių. Protingesnieji apsuko aplink ir parėjo namo; kiti gi ryžosi keli išsikovoti. Juška davė kovos ženklą, ir jo vaikinai ūmai išsilaužė iš tvoros kuolų. Prasidėjo muštynės. Užpuolikai, vedami narsaus savo vado Povilo Luros, kursai pats kirto į visas puses, narsiai kovojo. Bet Juška pataikė jam akmeniu į galvą, ir jis apsvaigęs išvirto. Paskiau vokiečių taikos teismas nuteisė, kad abu tuodu vadu užmokėtų po 200 markių bausmės už kūno sužeidimą; gi jų sėbrai gavo lengvesnių bausmių.


Šaltinis: Kova sodžiuje. (1918, Liepos 2). Dabartis (79), p. 3. [žiūrėta 2018-06-19] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23872&seqNr=3