1918 m. birželio 4 d. | Mūsų draugijos: Kupiškis

„Blaivybės draugija“ kaip veikė taip ir dabar tebeveikia. Mūšių audrai praėjus ji kurį laiką apirusi tuojau vėl susitvarkiusi šiek tiek naujesniais savarankiškesniais pamatais

Kupiškis. Kupiškio draugijų veikimo mūšių audra nė kiek nesutrukdė. Iš įvykusiųjų po naujų metų visuotinųjų čionykščių draugijų susirinkimų teko patirti, kad senoji?

  1. „Blaivybės draugija“ kaip veikė taip ir dabar tebeveikia. Mūšių audrai praėjus ji kurį laiką apirusi tuojau vėl susitvarkiusi šiek tiek naujesniais savarankiškesniais pamatais. Iš metinės draugijos gyvavimo apyskaitos teko sužinoti, kad praeitais metais būta padaryta be draugijos valdybos posėdžių 6 draugijos susirinkimai su įvairiomis paskaitomis ir įvairiais keliamais klausimais. Draugija tebelaiko kaip laikiusi arbatinę ir turėdama per šį laiką arti 400-500 narių įsteigė gana nemažą įvairaus turinio knygų skaityklą, kuria dabar jos nariai ir naudojasi. Per visuotinąjį susirinkimą išrinkta valdybon pirmininku tas pats buvęs praeitais metais kun. Kripaitis, pirmininko padėjėju Jonas Marcinkevičius, kasininku ir sekretoriumi tas pats buvęs praeitais metais mokytojas Širvydas, jo padėjėju J. Černiauskas ir valdybos nariu Jul. Užtupaitė. Revizijos komisijon yra išrinkti J. Bukėnas, Adelė Katelytė ir Andė Plačenytė, knygininku – A. Tamošiūnas ir arbatinės šeimininku – Lisas.
  2. Antra iš eilės dariusi visuotiną susirinkimą, tai Kupiškio katalikų jaunimo draugija „ Rūta“. Apie šią draugiją ne daug kas tenka paminėti, nes jos veikimas kaipo jaunai įsikūrusios dar nėra didžiai pasižymėjęs. Toji draugija susidarė karo laiku iš „pavasarininkų“ ir yra joje susivieniję žymesnieji tarp apylinkės jaunimo, kurie pasiruošę yra šiuo tuo pasidarbuoti visuomenės gerovei. Draugija turi nedidelę savo skaityklą, rengia tvarkingus pasilinksminimo vakarėlius. Draugija turi ir savo skyrius sodžiuose.
  3. Trečios draugijos keletą kartų iš eilės rengiamas ir dėlei įvairių kliūčių neįvykęs visuotinas susirinkimas – tai Kupiškio vartotojų draugijos. Ši iširusi draugija, žuvus kuone visoms krautuvės prekėms per mūšius, dabar jau vėl gerą apyvartą daranti. Savojo grynojo pelno dalį per visuotinąjį susirinkimą skyrė Kupiškio labdarių komitetui 300 r.ir Tautos fondui 200 r. Nariams dividendo nutarta mokėti už 1917 m. 5%.
  4. Didžiausia organizacija – tai gyvojo ražančiaus draugija, kuri turi iš viso 122 kuopeles po 15 asmenų kiekvienoje. Čia kuone išimtinai pridera moterys ir mergaitės; vyrų tėra tik 9 kuopelės. Ši draugija rengia dabar tikybos knygų knygynėlį savo dvasiai lavinti. Apie visuotinį šios draugijos susirinkimą kitą kartą teks pranešti.
  5. Be šių minėtų draugijų yra dar Kupiškyje tretininkų draugija šiais metais jau gerai susitvarkiusi ir daranti kas mėnuo susirinkimus bažnyčioje.
  6. Nuo šių metų Velykų susidarė naujas „Saulės“ draugijos skyrius, pasiimdamas rūpintis esama Kupiškyje aukštesne mokyklą – progimnazija,
  7. Yra dar čia „Labdarių šelpimo komitetas“, bet neturėdamas pakankamai lėšų paskesniuoju laiku visai savo veikimo nebeparodo.


Kupiškis, 1918 m. | Kupiškio etnografijos muziejus. KEM F 907. https://www.limis.lt/


Šaltinis: Mūsų draugijos. (1918, Birželio 4). Lietuvos aidas 65 (113), p. 3. [žiūrėta 2018-05-24]. Prieiga internete:  http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66459&seqNr=3