1918 m. birželio 6 d. | Naujas mokesnis už vietelę

Raudonieji gvardistai, apsikeisdami kas dvi valandi, laiką sargybą pas aną uždarytą, tiktai pavieniui naudojamąją ir kartais neaplenkiamą vietelę traukinyje. Kiekvienas, kuris ateinąs lankyti tos vietelės, turįs tam sargui užsimokėti po 25 rublius.

Laikraštis „Nationalzeitung“ praneša štai kokią žinutę:

Vienas aukštas ir labai pasitikimas ponas, kurs keliavo iš Petrapilės per Virbalių bei Eitkūnus į Berlyną, pasakoja, kokį Rusijos geležinkelių tarnai esą prasimaną imti mokesnį iš turtingųjų 1 bei 2 klasės keleivių. Raudonieji gvardistai, apsikeisdami kas dvi valandi, laiką sargybą pas aną uždarytą, tiktai pavieniui naudojamąją ir kartais neaplenkiamą vietelę traukinyje. Kiekvienas, kuris ateinąs lankyti tos vietelės, turįs tam sargui užsimokėti po 25 rublius. Dabar kelionė iš Petrapilės ligi Rusijos ribos trunka dvejetą dienų, nes traukiniai Rusijoje dabar greičiau nepabėga; taigi kiekvienas gali įsivaizdinti, kiek suima šito naujobinio mokesnio iš kilesniųjų keleivių, kurie tarytum „pramogai“ keliauja rusų traukiniais.

Traukinys į Vilnių XIX ir XX amžių sandūroje (Geležinkelių muziejaus archyvo nuotr.)


Šaltinis: Naujas mokesnis. (1918, Birželio 6). Dabartis (68), p. 3. [žiūrėta 2018-05-21] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23843&seqNr=3