1918 m. birželio 6 d. | Žodis draugams vargoninkams

Taigi draugai, pasitarę nors per raštą drauge visi, lavinkimės ir švieskimės patys ir liaudį švieskime, ypačiai ragindami kaimiečius skaityti laikraščius ir netingėkime jiems patarnauti užsakydami, dalydami ir t. t. 

Mes Lietuvos vargoninkai jaučiamės Lietuvos sūnumis, tad, man rodos, privalytumę nors per laikraščius (jeigu jau negalima per susirinkimus) šitą tą pasikalbėti. Visi žinome, kad prieš karą, profesoriaus J. Naujalio rūpesniu, Kaune buvo suorganizuota vargoninkų draugija, kasmet būdavo susirinkimai ir vasaromis vargoninkų mėnesiniai kursai. Karas visa suardė. Bet gal dar ne visa? Gal būtų galima šis tas sutaisyti? Į tą klausimą, manau, gal malonus būtų atsakyti prof. J. Naujalis.
Dabar mes jau gyvensime laisvoj nepriklausomoje savarankiškoje Lietuvos valstybėje. Taigi juo labiau privalome rūpintis, kad neatsiliktume nuo kitų. Nes juk matome, kad jau dabar Lietuvoje įvairūs mokslai, draugijos, profesijos ir t. t. kruta bunda. Tiesa, daugelis vargoninkų yra ir gerai prasilavinusių (apie juos nebekalbu), bet daug ir silpnai. Man rodos, kad kai kurie gal ir labai norėtų dar daugiau prasilavinti. Bet jie gyvena tokiose aplinkybėse, kad negali mesti vietos ir mokytis. Taigi minėtieji vargoninkų kursai tokiems buvo ir būtų, man rodos, patogiausi, lavintis toliau. Nes vargoninkas, sutaupęs per metus skatiko ir šiaip taip atsileidęs mėnesiui nuo vietos galėtų kursus lankytu. Paskui per metus atliekamo laiko turėdamas, galėtų manytis. Tokiu būdu nepersunkiausiai ilgainiui galėtų prasilavinti. Tuomet vargoninkas drąsiau galėtų reikalauti ir būvį pagerinti. Bet kursų dabar nėra. O gal jau šią vasarą ir bus. Bet kad niekas nieko apie juos nerašo.
Taigi draugai, pasitarę nors per raštą drauge visi, lavinkimės ir švieskimės patys ir liaudį švieskime, ypačiai ragindami kaimiečius skaityti laikraščius ir netingėkime jiems patarnauti užsakydami, dalydami ir t. t.  Nes ir mums šviesesni parapiečiai bus malonesni ir naudingesni. Tad vyručiai, krutėkime, kol dar sveiki ir jauni. Kad atėjus reikalui, būtume susitvarkę kaip tos skruzdėlės prieš žiemą
Kazys Skaisgirys.

Darbo skelbimas vargonininkui.


Šaltinis: Žodis draugams vargoninkams (1918, Birželio 6). Lietuvos aidas 66 (114), p. 4. [žiūrėta 2018-05-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=98931&seqNr=4