1918 m. gegužės 10 d. | Lietuvių vakaras

Vaidinimas visus labai patenkino, ypač atėjusius vokiečius svečius, kurie eidami manė nuobodžiai praleist vakarą, ypatingai nesuprantant kalbos. Buvo vienok smagu ir visi svečiai išsiskirstė užganėdinti.

Girdiškiuose, toli atstu nuo didžiojo susisiekimo kelio, neseniai įvyko pramogos vakarėlis To vakaro surengimu daugiausiai pasidarbavo kunigas Cerkelevskis ir mokytojas Savickas. Statė du teatro veikalėliu, vieną iš girtuoklio gyvenimo, kitą apie jaunųjų meilę. Vaidinimas visus labai patenkino, ypač atėjusius vokiečius svečius, kurie eidami manė nuobodžiai praleist vakarą, ypatingai nesuprantant kalbos. Buvo vienok smagu ir visi svečiai išsiskirstė užganėdinti. Svetimiems ypatingai patiko lietuvių kalbos skambumas ir gražus viso lošimo ūpas. Po vaidinimo buvo dainų, kaip paprasta lietuvių vakaruose. Keletą dainų padainavo mišrus choras, kitas dainavo moksleiviai vieni. Pagalios dar užgriežė keletą senobinių aidų.


Šaltinis: Lietuvių vakararas. (1918, Gegužės 16). Dabartis (59), p. 4. [žiūrėta 2018-04-26] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23839&seqNr=4