1918 m. gegužės 11 d. | Vakaras ant Kauno Petrakalnio

Apie rusų soborą dar aiškiai skirias pavieniai namai, iš jų dūmtraukių kyla pilki dūmų kamuoliai, bet toliau lengva tamsa užklosto namus, jie susilieję tarytum į kitas-kitą ir saldžiai merkia akis.

Niekas nevaikščioja vingiuotais takais į kalną. Tiktai patakyje ant suolų sėdi kokia porelė, arba ilsisi pavargęs pavienis vaikščiotojas. Rausvos spindulių sruogos besileidžiančios saulelės šokinėja prasiskverbdamos pro lapus. Kažin kame toli gegutė kukuoja. Šiaip sekmadieniais svetainėje ant kalno viršaus paprastai daug žmonių, bet dabar visa, kaip išmirę. Bet nuo kalno viršaus daili padaira į miestą. Smagus yra miesto vaizdas priešpiečio saulės spinduliuose, smagus jisai ir vakarais, kada apgobia jį melsvi rūko debesys ir migdo naktis. Tamsūs šešėliai jau tūno Neries ankštumų įkrantėse. Apie rusų soborą dar aiškiai skirias pavieniai namai, iš jų dūmtraukių kyla pilki dūmų kamuoliai, bet toliau lengva tamsa užklosto namus, jie susilieję tarytum į kitas-kitą ir saldžiai merkia akis. Kairiame šone teka Nemunas. Šiaip šviesi jo vandens juosta dabar nespindi, ją dengia lengvutis rūkų debesėlis. Tuščia ir tylu medžių tankmėse už svetainės. Tiktai retkarčiais girdi po kojų gurgždančius žiezdrus. Bet tenai dešinėje, šlaito krūmuose, maloniai ir gailiai skamba lakštingalos daina. Iš pradžios lėtai ir nedrąsiai, paskui vis garsiau, vis linksmiau. Krūmų dainininkė dainuoja savo meilės dainą, o iš miesto sodnų jai pritaria kita, trečia ir dar daugiau. Žmogus sustoja ir klausosi. Tokis gražus tas paukštelių koncertas vakarinėje tyloje, prieš jį neatstos nė jokia muzika. Nudžiugęs žmogus stovi ir klausosi, ir užmiršta, kad tenais, pasaulyje žvanga karo ginklai, ant žmonių galvų švaistosi mirties šmėklos.

Iš Kauno naujamiesčio į Petrakalnį (Vytauto kalną) atsiveriantis vaizdas. 1917 m. (Oldthing.net) https://img.oldthing.net/18012/31383941/0/n/Ak-Kaunas-Kowno-Kauen-Litauen-Petersberg-Strassenpartie.jpg


Šaltinis: Vakaras ant Kauno Petrakalnio. (1918, Gegužės 11). Dabartis (57), p. 3. [žiūrėta 2018-04-24] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23841&seqNr=3