1918 m. gegužės 12 d. | Lietuviškas vakaras Pakuonyje

Ypač puikiai ir sutariamai padainavo dvi merginos „Lietuva, Tėvyne mūsų“.

Prieš Sekmines, nedėldienyje, gegužio mėn. 12 d. Pakuonio salėje buvo surengtas lietuviškas vakaras. Vaidinta „Šventoji Agnietė“, dviejų aktų drama, kuri gana puikiai pavyko ir padarė į publiką nemažą įspūdį. Po to vaidino „Girkalnio Užgavėnes“, kurios taip pat nusisekė neblogiausiai. Salė buvo papuošta žaliais vainikais su tautos spalvų vėliavėlėmis. Žmonių prisirinko pilnutėlė salė visokio luomo. Be vietinės parapijos žmonių atsilankė artimųjų parapijų kunigai ir šiaip jau pašaliečiai. Pakviesta buvo kanklininkai, kurie maloniais skambėjimais kanklių užžavėjo klausytojus, ypač puikiai padainavo pritariant kanklėms keletą dainelių, kurios visiems labai patiko, ir publika jiems užtat garsiai plojo delnais. Po to bažnytinis choras, p. Boleslovo Puidoko vedamas, padainavo pusėtinai keletą lietuviškų dainelių. Ypač puikiai ir sutariamai padainavo dvi merginos „Lietuva, Tėvyne mūsų“. Palaikymas tvarkos publikos tarpe buvo vidutinis. Paskui jaunimas pažaidė keletą tautiškų žaidimų ir dėkavodami už surengimą vakaro išsiskirstė namo.


Šaltinis: Lietuviškas vakaras. (1918, Gegužės 21). Dabartis (60-1), p. 3. [žiūrėta 2018-05-02] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23837&seqNr=3