1918 m. gegužės 14 d. | Lenkai ima rimtai žiūrėti į Lietuvos klausimą

„Lietuvių žygių tikslas yra visiškai nepriklausoma lietuvių valstybė. Į ją turi įeiti (senosios) gubernijos: Vilniaus su Vilniaus miestu kaip valstybės sostine, Kauno, Gardino, Suvalkų ir Novogrudko apskritis, Minsko gub.dalies. Lenkai turi atsižadėti Vilniaus ir Gardino ir, bent kokios jų pastangos atskirti tie kraštai nuo Lietuvos valdžios bus laikomos valstybės išdavimu. Lenkai privalo apsiprasti su nauju padėjimu ir tapti ištikimi naujos valstybės piliečiai“ [„Przegląd Poranny“]

Lenkų plačiai skaitomas laikraštis „Przegląd Poranny“ dviejuose numeriuose, geg. 6 ir 7 d., įdėjo ilgą straipsnį apie „Lietuvių politikos veikimą“. Straipsnio išvedžiojimai remiami lenk informacijos biuro Šveicarijoje vedėjo Vlad. Baranauskio paskalbėjimu su J. Gabriu, lietuvių informacijos Biuro vedėju. Straipsnio autorius, įsiskaitęs į V. Baranauskio pasakojimus apie lietuvių politikos žygius, patirtus iš J. Gabrio, praneša savo pastabas. „Būdas, kuriuo bus išrištas Lietuvos klausimas, rsšo „Przegl. Por.“, yra vienas svarbiausių mūsų būsimos valstybės klausimų. Istorinė pažiūra, kuria remdamies didelė mūsų visuomenės dalis ir daugelis mūsų žinovų ir politikų svarsto tą klausimą, nėra užtenkama jam išrišti, joje yra tam tikras sentimentalizmo (jausmingumo) saikas, kuris bent kiek temdo pažiūrą į tikrąsias politikos sąlygas, kuriomis privalės būti rišamas visas šis klausimas. Be abejonės taikos derybų metu Lietuvos klausimas bus rimtai tyrinėjamas ir svarstomas; jis jau ir šiandien yra iškilęs tarptautiniu klausimu. Nėra abejonės, jog tarptautinėje srityje jau sutinkame su lietuvių valia patiems spręsti savo likimą, jog lietuvių susipratimas vystysis ir stiprės, jog lietuviams energingai ir vikriai dirbant, lietuvių reikalavimai kas kartą bus stipriau jaučiami“.

Iš pasikalbėjimo su J. Gabriu Baranauskis patyręs tarp kito ko štai ką: „Lietuvių žygių tikslas yra visiškai nepriklausoma lietuvių valstybė. Į ją turi įeiti (senosios) gubernijos: Vilniaus su Vilniaus miestu kaip valstybės sostine, Kauno, Gardino, Suvalkų ir Novogrudko apskritis, Minsko gub.dalies. Lenkai turi atsižadėti Vilniaus ir Gardino ir, bent kokios jų pastangos atskirti tie kraštai nuo Lietuvos valdžios bus laikomos valstybės išdavimu. Lenkai privalo apsiprasti su nauju padėjimu ir tapti ištikimi naujos valstybės piliečiai“.


Šaltinis: Lenkai ima rimtai žiūrėti į Lietuvos klausimą. (1918, Gegužės 14). Lietuvos aidas 57 (105), p. 2. [žiūrėta 2018-05-05]. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66455&seqNr=2