1918 m. gegužės 15 d. | Naujienos iš Kauno

Pereitos savaitės penktadienį belaisviai kastuvais pureno žemę ir rengė ją gėlėms sodinti. Bekasdami jie iškasė vieną lėkikų bombą, dvi armotų granati ir keletą šautuvu šaujamųjų bei rankinių granatų.

Civiliams žmonėms vakarais galima vaikščioti ilgiau.

Kauno mieste – bet ne jo priemiesčiuose Žemutiniuose Šančiuose, Panemunėje, Aleksote ir Vilijampolėje – sulig vyriausiojo rytų vado paskelbimo nuo gegužės 14 d. ligi rugsėjo 16 d. civiliams žmonėms be ypatingo leidimo galima vaikščioti mieste ligi 11 valandos nakties.

Įstaiga skiepyti žmones, įkastus pasiutusių gyvulių.

Kaune, Mažoje Totorių gatvėje yra įsteigtas skyrius skiepyti užkrėstiems pasiutimo liga. Kaip žinoma, garsiam tyrinėtojui Pasteurui Paryžiuje prieš keletą metų pavyko išrasti vaistus, kuriuos įkastiems žmonėms įskiepija. Kas iš vyr. rytų vado srities gyventojų bus įkastas persiutusio gyvulio, arba tokių gyvulių, kurie manoma pasiutę, tas toje įstaigoje galės rasti pagelbos.

Kauno teatro sodne rado bombų.

Priešais teatro įeigos apskrita lysvė, per kurią žiemos metu teatrą lankantieji eidavo tiesiog, nes tatai buvo arčiausias kelias. Dabar šitą lysvę užtvėrė vieline tvora. Pereitos savaitės penktadienį belaisviai kastuvais pureno žemę ir rengė ją gėlėms sodinti. Bekasdami jie iškasė vieną lėkikų bombą, dvi armotų granati ir keletą šautuvu šaujamųjų bei rankinių granatų. Atsargiai šituos pavojingus daiktus nugabeno šalin.

Kauno draugijų gyvavimas.

Iš šiandieninio miesto viršininko paskelbimo apie visų draugijų įrašymą, ir tokių, kurios neturi jokio politiško tikslo, matome, kad Kaune laikinai gyvuoja 22 draugijos. Draugijų veikimas, kurios paskelbime neminėtos ir kurios tuo paskelbimu panaikinamos, yra uždraustas.

Kauno miesto teatras (Stadttheater) vokiečių okupacijos metais. (Akpool) http://www.akpool.co.uk/postcards/26515580-postcard-kaunas-kowno-kauen-litauen-das-deutsche-theater


Šaltinis: Iš Lietuvos krašto. (1918, Gegužės 21). Lietuvių susirinkimas Kaune. Dabartis (60-2), p. 3. [žiūrėta 2018-05-02] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23836&seqNr=3