1918 m. gegužės 16 d. | Dėl aukštesnės mokyklos Kaišiadorių apskrityje

Pas mus būtinai ir neatidėliojamai yra reikalinga aukštesnė už pradedamąją mokykla. Nesvarbu, kokis jai duoti vardas, bet svarbu, kad ji būtų nežemesnė, kaip keturių klasių. Tokios mokyklos reikalingumą pripažįsta visa vietos šviesuomenė, tokios mokyklos karštai pageidauja prakilnesnieji kaimiečiai. Mokinių tikrai būtų daug <..>.

Pas mus būtinai ir neatidėliojamai yra reikalinga aukštesnė už pradedamąją mokykla. Nesvarbu, kokis jai duoti vardas, bet svarbu, kad ji būtų nežemesnė, kaip keturių klasių. Tokios mokyklos reikalingumą pripažįsta visa vietos šviesuomenė, tokios mokyklos karštai pageidauja prakilnesnieji kaimiečiai. Mokinių tikrai būtų daug.

Bet svarbus klausimas, kokiame Kaišiadorių apskričio miestelyje galėtų tokia mokykla būti įtaisyta.

Žiežmariai – yra didžiausias Kaišiadorių apskrityje miestelis, 7 varstai ( 1 varstas –  1066,8 m – LT1918 )  nuo Kaišiadorių stoties. Et čia nėra tinkamų tokiai mokyklai namų.

Strėvininkai – 5 varstai ( 1 varstas –  nuo Žiežamarių, 12 varstų nuo Kaišiadorių. Tai paprastas kaimas, ne tik bažnyčios, bet nėra nei koplyčios. Seniau čia stovėjo bene pulkas rusų kareivių ir todėl Strėvininkuose pastatyta keli mūro namai kazarmėms. Taigi tas kazarmes pataisius, būtų vietos kuo puikiausiai mokykai, kuo didžiausiam bendrabučiui. Bet čia reikėtų daug pinigo įdėti.

Aukštadvaris – kokių 30 varstų nuo Trakų. Čia yra iš bažnyčios paversta cerkvė ir vienuolyno rūmai. Tie rūmai pataisius taipogi tiktų bet kokiai mokyklai.

Trakai – 7 varstai nuo Lentvario geležinkelio stoties. Miestas stovi labai gražioje vietoje. Keturių klasių mokykla gali būti patalpinta ten, kur rusų laikais buvo miesto mokykla. Namai yra labai gražūs ir nereikalingi jokių didesnių pataisymų. Šiandien berods tie namai esą užimti, bet lietuvių 4-klasės mokyklos reikalu jie visuomet būti patuštinti.

Kaip kas sako, esą negalima Trakuose steigti lietuvių mokyklos, nes ten sulenkėjelių bei sugudėjelių gyvenama. Bet, man rodos, tokia nuomonė yra klaidinga, nes nepriklausomoje Lietuvoje ne tik mūsų ištautėliai, bet ir svetimtaučiai gryno reikalo spiriami, turės mokytis mūsų kalbos. Pagaliau nejaugi ir pirmutinis Lietuvos universitetas turės būti steigiamas Marijampolėje, nes tasai miestas šiandien yra lietuviškesnis už Vilnių?

Taigi parankiausia vieta Kaišiadorių apskričio 4-rių klasių mokyklai yra Trakai. Mūsų žmonės rusų laikais buvo papratę leisti savo vaikus mokytis Trakuosna, tai ir dabar jiems ten būtų, taip pasakysiu, žinomesnieji keliai.

Ilgainiui dar vienas keblumas 4 klasių mokyklos pas mus labai trūksta mokytojų. Bet ir čia bus lengviau, nes paskutiniuoju laiku daug mūsų pajėgų grįžta iš Rusijos.

Mūsų veikėjams 4-rių klasių mokyklos klausimas Kaišiadorių apskrityje būtinai reiktų pasiskubinti galutinai išrišti ir suteikti mūsų gabiems vaikučiams galimumo toliau mokytis.

Bronius.

http://www.kaisiadorieciams.lt/kaisiadorys-senose-fotografijose/


Šaltinis: Dėl aukštesnės mokyklos Kaišiadorių apskrityje. (1918, Gegužės 16). Lietuvos aidas 58 (106), p. 3. [žiūrėta 2018-05-10]. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66454&seqNr=3