1918 m. gegužės 18 d. | Juozas Gobis | Žadinkime patriotizmą liaudyje

Taigi mums, inteligentams, ypač sodžiuje gyvenantiems, labiausia mokytojams, reikia kreipti savo domė į tą silpną mūsų liaudies pusę ir stengtis atgaivinti joje tą ūpą, tą jausmą, kurį turėjo mūsų tėvai protėviai, bekovodami po Kęstučio ir Vytauto vėliava. 

Draugams mokytojams

Štai praėjo daugiau nei šimtas metų, kaip, mes lietuviai nešame sunkų vergijos jungą, bet negana to, didysis pasaulio karas tą mūsų jungą dar daugiau padidino. Bet štai sušvito mums skaisti aušrelė ir žada geresnį rytojų.

Lietuvių konferencija Vilniuje ir jos rezoliucija, pagaliau Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas nudžiugino kiekvieną lietuvį inteligentą, bet mūsų liaudis, karo sunkiai sukamuota, skeptingai į mūsų ateitį žiūri ir nenori tikėti sulauksiant geresnio rytojaus. Taigi mums, inteligentams, ypač sodžiuje gyvenantiems, labiausia mokytojams, reikia kreipti savo domė į tą silpną mūsų liaudies pusę ir stengtis atgaivinti joje tą ūpą, tą jausmą, kurį turėjo mūsų tėvai protėviai, bekovodami po Kęstučio ir Vytauto vėliava. Tuo tikslu norėčiau savo draugams mokytojams priminti, kad nesitenkintų uoliai darbavęsi mokykloje, šviesdami mažučius Lietuvos piliečius, bet taip pat, kad neužmirštų ir suaugusių, ypač jaunuomenės. Taigi, noriu patarti savo draugams steigti vakarinius kursus vyresniam jaunimui, dalyti knygeles pasiskaityti, taisyti lietuvių vakarėlius su tautiniais šokiais ir žaislais, steigti visokių draugijėlių, jaunimo kuopelių – žodžiu, daryti visa, kas žadnia tėvynės meilę ir augina  orą ir pasiryžimą jai darbuotis.

Taigi į darbą, draugai! Tai yra sunkus darbas, kuris reikalauja daug triiūso ir atsidėjimo, bet nuo jo daug pareina mūsų tėvynės ateitis.

Mokytojas J. Gobis.


Šaltinis: Gobis, J (1918, Gegužės 18). Žadinkime patriotizmą liaudyje. Lietuvos aidas 59 (107), p. 4. [žiūrėta 2018-05-11]. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66453&seqNr=4.