1918 m. gegužės 18 d. | Kuris vagia savo paties arklius?

Suktumas kai kurių žmonių neturi jau jokių ribų, ypač tąsyk, kada verčiamasi kontrabanda. O mūsų krašte daugelis mėgina pasipelnyti kontrabandaudami.

Suktumas kai kurių žmonių neturi jau jokių ribų, ypač tąsyk, kada verčiamasi kontrabanda. O mūsų krašte daugelis mėgina pasipelnyti kontrabandaudami. Tatai apsireiškė neseniai ir vienoje byloje Naumiesčio taikos teisme. Nekurią dieną į policiją atbėgo ūkininkas Žemaitatis iš Gotlybiškių, Kidulės vaitystės, ir pranešė, jog tą naktį pavogę jo du brangiu arkliu iš tvarto, 2000 markių vertės. Tatai jam labai skaudu ir t.t. Policija įtikėjo ir ėmė tyrinėti, bet nieko nesusekė ir susekti negalėjo, kadangi Žemaitatis pats visai nesirūpino susirasti savo arklius. Tatai policijai pasirodė keista, ir ji ėmė kiek giliau tyrinėti tą dalyką. Ir pasirodė, kad Žemaitatis buvo tuodu arkliu pardavęs ir atsiėmęs už juos 2000 markių. Užtat jį pašaukė teisman dėl neteisingo apskundimo ir už arklių pardavimą. Pirkikas tų arklių buvo arklius slapta pardavęs į Prūsus ir pats buvo pabėgęs, todėl policija negalėjo patraukti jo teisman. Bet arklių pardavikui už jo suktybę ir už neteisingą skundimą reikėjo uždėti skaudžios pabaudos. Jis liko pabaustas trimis mėnesiais kalėjimo ir dėl neteisėto arklių pardavimo 100 rublių pinigais. Prie to dar buvo atimama iš jo likusieji už arklius pinigai, būtent 824 markės.


Šaltinis: Kuris vagia savo paties arklius. (1918, Gegužės 25). Dabartis (63), p. 3 [žiūrėta 2018-05-09] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23834&seqNr=3