1918 m. gegužės 2 d. | Įvairios žinios: Pušalotas

Visų prasčiausia, kad vietinė inteligentija, išskyrus savo pareigas, niekuo kitu nesirūpina. Nieko gero nepešdami iš dabartinių švietėjų, kenčiame dantis sukandę ir laukiame kitų veiklesnių

Pušalotas  (Joniškėlio apskr.). Į visas šalis girdėti per laikraščius, kad vienur, tai kitur jaunimas kai skruzdės kibžda, kruta, šviečiasi, parsigabena įvairių laikraščių po pundą, steigia naujus knygynus, ar senus tvarko, skaito laikraščius ir knygas, lanko vakarinius kursus, daro paskaitas, rengia dorus pasilinksminimus, steigia įvairias draugijas: vartotojų, ūkio, blaivybės (nors dabar ir taip blaivūs), gyvojo ražančiaus, labdarių ir t. t.

Ir visur girdėti, daugiausia darbuojasi: klebonai, kamendoriai (vikarai – LT1918), mokytojai ir vargonininkai. Žodžiu sakant, vietinė inteligentija. Bet Pušalote to nėra.

Žinoma, jaunimo nėra ko kaltinti. Jis toks pat kaip ir kitur, dar gal ir geresnis, kad būtų kas jį veda, kaip jų pačių darbai rodo. Pavz., kai kuriuose kaimuose patys neturėdami iš kur knygučių pasiskaitymui gauti, susideda po keletą kapeikų ir parsisiųsdina iš Panevėžio.

Laikraščius taip pat yra nemaža skaitančių ir norinčių skaityti. Tik laikraščiai pas mus labai susivėlina – visa savaite. Visos svarbesnės žinios pirma per lūpas ateina, ir dėlto daug kas laikraščių žinioms nebenori rašytis, kurie ir rašosi, tai daugumas tik taip sau pasiskaityti straipsnelių.

Visų prasčiausia, kad vietinė inteligentija, išskyrus savo pareigas, niekuo kitu nesirūpina. Nieko gero nepešdami iš dabartinių švietėjų, kenčiame dantis sukandę ir laukiame kitų veiklesnių.

Miekla.


Šaltinis: Įvairios žinios. (1918, Gegužės 2). Lietuvos aidas 52 (100), p. 3-4. [žiūrėta 2018-04-28].

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66452&seqNr=3

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66452&seqNr=4