1918 m. gegužės 2 d. | Valys Nemuno ir Neries vagas

Lietuva ateityje bus standžiai susijungusi su Vokietija, todėl ypatingai Vokietijos rytams labai rūpi susinešimo sąlygos Nemunu ir artimųjų jam upių vagomis.

Jau daug kartų esame rašę apie sumanymus valyti vakarų Rusijos upių vagas, idant tenai galėtų bėgioti laivai, nes ateityje tatai bus dideliai svarbu susinešimo, prekybos ir gaminimo žvilgsniu. Lietuva ateityje bus standžiai susijungusi su Vokietija, todėl ypatingai Vokietijos rytams labai rūpi susinešimo sąlygos Nemunu ir artimųjų jam upių vagomis. Rytprūsių draugija remti plaukymus upėmis ir perkasais per statymo patarėją Contagą ir per syndyką Fricą Simoną Karaliaučiuje išdirbdino primenamą raštą, kuris vyriausiai gvildena ir išdėsto einančių rytuosna vandens kelių, būtent Nemuno ir jo prieupių sąlygas. Iš Karaliaučiaus vandens keliu Nemunas galima pasiekti Deimės upe – Didžiuoju Friedricho perkasu – Sekenburgo perkasu – Gilijos upe arba Deimės upe iki Kuršiškųjų marių, o mariomis iki Nemuno šakų, įtekančių mariosna. “Būtų labai geistina” – taip rašo laikraštis Konigsberger Allgemeine Zeitung – vandens kelią Tilžė–Kaunas–Gardinas–Ščera–Oginskio perkasas–Pripetis išvokti taip, kad galėtų bėgioti laivai iki 1000 tonų talpumo. Jeigu ištaisyti kelias tokiems didiems laivams būtų per keblu, tad reikėtų pravesti kelius bent laivams 600 tonų talpumo. Reikėtų išvokti ir Neries vaga nuo Kauno iki Vilniaus. Žinia, tada reikėtų pagilinti ir vandens vagos tarp Nemuno ir Prėgliaus ir iš Nemuno Klaipėdon einąs Karaliaus Vilhelmo perkasas taip, kad galėtų bėgioti 1000 tonų talpumo laivai, ar bent 600 tonų talpumo. Yra ir kitų planų, pavyzdžiui Mozurijos ežerų kanalą per Spirdingo ežerą, paskui pro Lykio miestą ligi Augustavo perkaso. Kitas planas nori nuo Johannesburgo Mozūrijos ežerų perkasą nuvesti ligi Narevo, kad būtų prieinamos Bugo ir Vyslos vagos. Karaliaučiškis laikraštis pabrėžia reikalingumą išvokti Nemuno vagą, kadangi, kaip jau yra pranešta, ir iš vokiečių pusės yra sumanymų padaryti kelią didiems laivams iš Rygos Juodojon jūron.


Šaltinis: Valys Nemuno ir Neries vagas. (1918, Gegužės 2). Dabartis (53), p. 3 [žiūrėta 2018-03-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23838&seqNr=3