1918 m. gegužės 21 d. | Karo naštos

Karas reiškia abiejose pusėse galutinį įtempimą visos tautos energijos, ne vien žmoniškųjų pastangų, vadinasi, kariuomenės, bet ir medžiaginių, piniginių.

Kas nežino išmintingo žodžio senojo Montecuculio, jog karui reikia pirma pinigų, antra pinigų ir trečia pinigų. Jei tat jau senovėje taip yra buvę, dar tuo labiau dabarties karuose, kada karai, ne kaip anais metais, kad būdavo vien valdovų reikalai; dabartiniai karai giliau sujudina visą tautos ūkį ir gresia suėsti ir visą jos turtą. Karas reiškia abiejose pusėse galutinį įtempimą visos tautos energijos, ne vien žmoniškųjų pastangų, vadinasi, kariuomenės, bet ir medžiaginių, piniginių. Šitasai pastarasis jėgų įtempimas ypatingai didis už tai, kad karas uždeda sunkiąją savo ranką ne tiktai ant dabartinių piniginių jėgų, bet ir tolimąją ateitį traukia savo vergovėn. Abi rūšys, vadinasi dabarties reikalavimai bėgančio ūkio gyvenimo ir jau dabar kapitalizuotos ateities naštos, kurios mokėti prisieis būsimoms kartoms, paprastai vadinamos karo naštomis.

Taigi nereikia atsiduoti klaidingam įsitikinimui, būk užsibaigus karui išsyk palengvės visas ūkio gyvenimas. Dabartinės karo išlaidos ir jų naštos, tiesa, iš lėto sumažės, bet juk da reikės išmokėti karo paskola. Bepigu toms tautoms, kurios, kaip Vokietija, tėra skolinusios karo paskolų vien iš savo piliečių, pačioje žemėje. Tuo vokiečiai dar tvirčiau susiliejo į vieną tautos narį. Darbas po karo kels jų pačių ūkį; gi kitose žemėse, kame turėjo skolintis iš užsienio, po karo tautos dirbs kitų žemių naudai. Didumas karo naštų priklauso ir nuo to, kiek tos naštos gali būti pamažinamos arba visai pavaduojamos karo atlyginimais, nors visiško šio karo išlaidų atlyginimo negalima laukti. Todėl šiaip taip po šio karo ūkiui teks nešti nemaža naštų.

Karo naštų padalinimas yra tokis klausimas, kurį tinkamai išrišti tebus galima tiktai įvykus taikai. Tiesa, tiek jau dabar kiekvienam galvojančiam žmogui bus aišku, jog nė viena žemė neliks laisva nuo karo naštų.

Kitoks padėjimas šitame klausime yra užimtųjų kraštų. Šitam padėjimui pasiaiškinti reikia apgalvoti tie dalykai: jeigu užimtieji kraštai būtų likę Rusijos valdijos sandare, kuriam jie priklausė prasidedant karui, tai jie būtų turėję ne tiktai drauge nešti bėgamąsias Rusijos karo naštas, bet taipo jau savaime suprantama, jog įvykus taikai, būtų turėję paimti dalį Rusijos karo skolų. Ar jų dalyvavimas karo skolų nešime būtų buvęs nuošimtinis sulig gyventojų skaitliaus, arba sulig turto, ar jisai būtų tapęs apskaitliuotas sulig žemės ploto, vis tas pats, pamatiniai dėsniai kiekvienam reikės pripažinti tikrais. Bet dabar užimtieji kraštai nėra likę Rusijos valdijos sandare. (Lietuvos gyventojai sako, ačiū Dievui!) Bėgamąsias karo naštas Lietuva ligi savo užėmimo yra nešusi drauge su Rusija, o paskui su Vokietija. Jeigu Lietuva būtų Vokietijos aneksuota, arba šiaip kaip nors įglausta Vokietijon, tai taipo jau būtų savaime suprantamas daiktas jos dalyvavimas Vokietijos karo skolose, kaip seniau dalyvavimas Rusijos skolose.
Bet dabar Lietuva nėra nė Vokietijos aneksuota, nė jon šiaip įglausta. Anaiptol, Lietuva yra tapusi savarankė valdija. Nuo dalyvavimo Rusijos karo skolų nešime Lietuva yra paliuosuota Lietuvos Brastos taikos sutartimi. Jeigu Lietuva būtų likusi Rusijos dalis, tai ji Rusijos karo skolų dalį būtų turėjusi nešti neįgijusi tautinės savo savarankybės. Dabar įgytą tautinę ir valdijinę savo krašto savarankybę Lietuvoje kiekvienas žinos įvertinti.

Todėl buvo teisingas dalykas, jeigu Vokietija, pripažindama Lietuvą savaranke valdija, iš savo pusės statė reikalavimą, kad Lietuva dalyvautų Vokietijos karo naštose. Šito dalyko teisingumas Lietuvoje kiekvienam aiškus, ir kiekvienas tautininkas yra tikras, jog valdijos savarankybė nėra permokėta tuo, ką yra kainavęs jos įsteigimas. Jau dabar kraštas neša bėgamųjų karo naštų dalį. Taipo jau kraštas neatsisakys nuo reikalingumo dalyvauti Vokietijos karo skolų nešime.


Šaltinis: Karo naštos. (1918, Gegužės 21). Dabartis (60-1), p. 1-2. [žiūrėta 2018-05-02] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23837&seqNr=1
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23837&seqNr=2