1918 m. gegužės 22 d. | Iš Liškiavos bažnytkaimio praeities

Liškiavos bažnytkaimis stovi ant Nemuno kranto. Laukai apie Liškiavą nederlingi ir kalnuoti. Bažnytkaimis nedidelis, vos keliolika ūkininkų ir keli žydai, kurių rankose ir vietinė prekyba (išskyrus vieną mažutę krautuvėlę). Liškiaviečiai gali pasigirti savo puikia bažnyčia su mūrais, išlikusiais nuo seniau čia buvusio vienuolyno.

Liškiavos bažnytkaimis stovi ant Nemuno kranto. Laukai apie Liškiavą nederlingi ir kalnuoti. Bažnytkaimis nedidelis, vos keliolika ūkininkų ir keli žydai, kurių rankose ir vietinė prekyba (išskyrus vieną mažutę krautuvėlę). Liškiaviečiai gali pasigirti savo puikia bažnyčia su mūrais, išlikusiais nuo seniau čia buvusio vienuolyno. Liškiavoje yra ir mokykla. Jos namas nemažas, mūrinis. Dabar liškiaviečiai sulaukė jauno, darbštaus mokytojo. Už Liškiavos, į vakarus, už kokio pusės varsto, [yra kalnas], ant kurio dar riogso senovės lietuvių pilies-tvirtovės griuvėsiai. Iš to matyti, kad Liškiavos senovėje būta svarbios vietos. Vietiniai žmonės apie tą kalną visaip pasakoja. Kitąkart, sako, Liškiavoje gyvenęs turtingas ir galingas kunigaikštis, kuris ant šito kalno pastatęs tvirtovę; požeminiu urvu buvusi sujungta su kita tvirtove, kuri stovėjusi kitoje Nemuno pusėje. Kur ta tvirtovė buvusi, nežinia. Vieni sako Trakais, kiti vėl su Novogrodsku. Paskui ragana prakeikusi kunigaikštį. Kaip tik jį prakeikusi, kunigaikštis nežinia kur dingęs, ir dabar nežinia, kur jis esąs, gal po tuo kalnu. Kartą vienas drąsuolis įlindęs per skylę kalno vidun (ant kalno yra kelios skylės) ir radęs ten puikius rūmus, bet visai tuščius. Tiktai viename kambaryje radęs stalelį, ant stalelio degančią žvakę ir skrynią su pinigais, o ant tos skrynios gulėjęs šunelis. Drąsuolis išsigandęs, ir vos galėjęs išlįsti atgal. Po tokio atsitikimo daugiau niekas nebedrįstąs ten lįsti. Pasakoja ir kitokių istorijų. Prieš karą kažkokie ponai norėjo iš liškiaviečių nupirkti tą kalną, bet liškiaviečiai jo nepardavė.

Kairėje – Liškiavos pilies griuvėsiai, dešinėje – Švč. Trejybės bažnyčia ir dominikonų vienuolynas. Aut. N. Orda, XIX a. 2 pusė (Arsvia) https://arsvia.lt/tag/aukcionas/page/4/


Šaltinis: Iš bažnytkaimio praeities. (1918, Gegužės 25). Dabartis (63), p. 3 [žiūrėta 2018-05-09] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23834&seqNr=3