1918 m. gegužės 23 d. | Lietuva ir Saksonija

Herzog von Urach kandidatūra į Lietuvos valdovus nebetenkanti jau sau tvirto pamato. Žymiai tvirtesnio pamato gaunąs sumanymas sujungti stipriais ryšiais Lietuvą su Saksonija. 

Vokiečių laikraštis „Leipziger Nachrichten“ rašo, kad Lietuvos būsimasis likimas jau greitu laikus būsiąs galutinai nulemtas. Herzog von Urach kandidatūra į Lietuvos valdovus nebetenkanti jau sau tvirto pamato. Žymiai tvirtesnio pamato gaunąs sumanymas sujungti stipriais ryšiais Lietuvą su Saksonija. Daugelis Vokietijos politinių srovių pareiškę, kad Lietuva, rišant galutinai Rytų klausimą, būtų surišta kiek galima glaudesniais ryšiais su Saksonija. Taip stengiasi kai kurie vokiečių veikėjai.

„Leipziger Tageblatt“ gauna patirti, kad sienos tarp Berlyno ir Drezdeno nuėję taip toli, ir dabar gvildenamos kai kurios sąlygos, kurios nevisai Saksonijai tėra naudingos. Saksonijos valdžia esanti pareiškusi, kad dar en taip greitai Lietuvos likimas būsiąs nulemtas, kaip apie greit spaudoje kalbama, nes visų pirmiausia reikią palaukti, ką nuspresią patys lietuviai, kuriems šiuo atžvilgiu privalo būti palikta visa liuoso apsisprendimo teisė. Jei visos instancijos nuspręstų, kad Lietuva turi būti sujungta su Saksonija, tai tokis nusprendimas privalytų, dar ir paties Saksonijos seimo sutikimo, nes 5-uoju Saksonijos konstitucijos paragrafu Saksonijos karalius negalįs priimti tokios svetimos šalies vainiko, nesutinant Saksonijos įstatymų leidžiamiems rūmams.

Saksonijos krašto loterija.


Šaltinis: Lietuva ir Saksonija. (1918, Gegužės 23). Lietuvos aidas 60 (108), p. 2. [žiūrėta 2018-05-13].

Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66451&seqNr=2