1918 m. gegužės 25 d. | Juokinga vagystė

Bet jaunas vagilius, vargšas, skaudžiai apsiriko: nepataikė prasiplėšti skylės stoge ties gryčios aukštu, o ties priemene. Ir dar lyg tyčia priemenės aukšto būtas be lubų.

Neseniai Jonučių kaime įvyko labai juokinga vagystė; keli jauni vaikinai iš Kauno ir Aleksoto, nenorėdami dirbti darbo, užsiėminėjo vien tik nuolatos prekyba tarp sodžiaus ir miesto. Sodžiuose pirkdavo bulves, duoną, kiaušinius, sūrius, sviestą, mėsą ir pieną, gabendavo į Kauną ir pardavinėdavo, daugiausia žydams, imdami gerus pinigus ir nemaža pelnydami. Tingėdami dirbti, jie pradėjo paleistuvauti, pagalios kur gerai nusižiūrėję ėmė ir vogti. Taipo pas vieną ūkininką Jonučių kaime, kame jie nuolatos pirkdavo bulbes ir pieną, pamatė, kad tas ūkininkas turi mėsos, ir sumanė tuo pasinaudoti. Sulaukę nakties, ateina jie trise pas tą ūkininką mėsos vogti. Du pasiliko lauke ant sargybos, o vienas su maišu ant pečių užlipo ant stogo, prasiplėšė šiaudus, pasidarė skylę ir nusileido į vidų, laikydamasis ant rankų, bet su kojomis nieko nepasiekė, nusibodo kyboti ant rankų ir ilgiau jau nebeišsilaikydamas, nutarė leistis žemėn, manydamas, kad gerai nusileis ant gryčios lubų. Bet jaunas vagilius, vargšas, skaudžiai apsiriko: nepataikė prasiplėšti skylės stoge ties gryčios aukštu, o ties priemene. Ir dar lyg tyčia priemenės aukšto būtas be lubų. Visu smarkumu kaip krito priemenėn ant žemės, ant puodų ir kibirų, pasidarė didelis bildėsis. Ką-tik neužsimušė ir pradėjo rėkti ir šauktis Dievop, jau beatsikeldamas nuo žemės. Ūkininkas išbėgo iš gryčios ir rado priemenėje prisimušusį vagį. Tą riksmą išgirdusi lauke likusioji sargyba šoko bėgti namon. Jo draugai parbėgę pranešė įpuolusio vaikino motinai, kad jos sūnus nupuolęs nuo stogo ir užsimušęs. Motina antrą dieną atbėgo rėkdama žiūrėti savo sūnaus, ar dar esąs gyvas. Atbėgusi motina labai nustebo, radusi sūnų gulintį lovoje surišta galva. Taipo didelė nelaimė ištiko tą vagilių. Užuot mėsutės prasimušė galvą.


Šaltinis: Juokinga vagystė. (1918, Gegužės 28). Dabartis (64), p. 3. [žiūrėta 2018-04-23] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23833&seqNr=3