1918 m. gegužės 25 d. | Vargdienių sušelpimas Kauno mieste

Kaune ir Kauno priemiesčiuose iš viso yra aštuonetas liaudies virtuvių, kurių ketvertas išlaikoma miesto lėšomis.

Kaipo kituose užimtojo krašto miestuose, taip pat Kaune po vokiečių valdžia vargdienių sušelpimas tiksliai liko sutvarkytas. Įsikūrė šelpiamųjų įstaigų įvairios rūšies, kurios dalinai palaikomos miesto lėšomis, dalinai labdaringųjų draugijų. Buvo įsteigta liaudies virtuvių, įkurta Vargdienių namas; šalia to ir viena prieglauda, kuriai niekuomet netrūksta įnamių.

Visuomenės pinigais palaikomi tiktai tokie beturčiai, kurie darbu negali išsimaitinti ir kurie neturi jiems sušelpti giminių, taip pat moters arba šiaip asmens, kurie turėdami daug vaikų, savo alga negali išlaikyti didžią savo šeimyną. Viena dalį pašelpos suteikia duonženkliais, už kuriuos kiekvienas bet kokioje Kauno kepykloje gali gauti 2 1/2 rusų svaro duonos dovanai. Užtat privalo sykiu atiduoti kepykloje ir paprastųjų duonos markučių už 2 1/2 svaro. Kepėjai tuos duoženklius paskui atiduoda prekybos skyriuje ir už kožną duonženklį gauna už 50 fenigių miltų nemokamai, Duonos markutes vargdienis privalo, sulig gautojo svaro, atiduoti kepykloje todėl, idant jis neišsiimtų duonos daugiau, negu jam pridera. Balandžio mėnesyje pašalpų buvo mokama: gyvais pinigais vien Kauno miestui, be priemiesčių – 2412 markių; duonženkliais nemokamai iš viso buvo teikiama pašalpos už 1696 markes. Tatai per balandžio mėnesį sudaro iš viso 4108 markes pašalpos. Liaudies virtuvėse Policijos gatvėje ir Žemuosiuose Šančiuose 90% išduotųjų pietų porcijų buvo duodama dovanai.

Miesto vaikų prieglaudoje maži vaikai, kurių motinos eina uždarbiauti, dirbamuoju laiku nemokamai prižiūrimi ir aprūpinami bei valgydinami.

Kaune ir Kauno priemiesčiuose iš viso yra aštuonetas liaudies virtuvių, kurių ketvertas išlaikoma miesto lėšomis. Kaip jau buvo minėta viršuje, pavienios porcijos dalinai apmokamos, gi dalinai teikiamos dovanai. Už vieną porciją imama po penketą kapeikų.

Vargdienių namas 3-ioje Uosto gatvėje dera varguoliams paliegėliams arba seneliams, kurie patys nieko nebeįstengia užsidirbti.


Šaltinis: Vargdienių sušelpimas Kauno mieste. (1918, Gegužės 25). Dabartis (63), p. 3 [žiūrėta 2018-04-20] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23834&seqNr=3