1918 m. gegužės 29 d. | Vieno bolševiko laiškas savo žmonai

„Jeigu aš sugrįžęs išgirsiu ką blogo, tai aš tau žarnas iš pilvo išleisiu. Tavo vyras, o dabarties pulkininkas Tomas Terenėjus Kaskuchinas.“

Laikraštis „Gazeta Poranna“ atspaudžia šitą pavyzdingą „pulkininko“ Kaskuchino laišką savo žmonai:

„Labai gerbiama ponia Agripina Ivanovna! Pirmosiomis mano laiško eilėmis aš tau pranešu, jog iš Dievo malonės ir per mano draugų kareivių norą, manyje dabar jau teka kilties vyro kraujas, nes aš tapau komandantas – tėvas viso pulko ir jo turto. Sykiu aš tau siunčiu 100 rublių, už kuriuos nusipirk kailinius ir štruso [stručio] plunksną. Štruso plunksna [tam], kad žinotum, [jog] reikia nešioti ant galvos. Nesibičiuliauki su miestelio moterimis, telankyki tiktai ofisierų žmonas, bet nelysk jų namuosna kaip kiaulė; turi pirma joms pasisakyti, idant jos žinotų, kas tu tokia. Neužsidėki su kareiviais, nesuteršk mano kaipo pulko vado garbę. Jeigu aš sugrįžęs išgirsiu ką blogo, tai aš tau žarnas iš pilvo išleisiu. Tavo vyras, o dabarties pulkininkas Tomas Terenėjus Kaskuchinas.“

Bogdan Vasko ir kiti Raudonosios armijos dalinių vadai prie Ufos, 1918 m. (Pinterest). https://www.pinterest.com/pin/494692340296212305/


Šaltinis: Vieno bolševiko laiškas savo žmonai. (1918, Gegužės 30). Dabartis (65), p. 3. [žiūrėta 2018-05-03] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23832&seqNr=3