1918 m. gegužės 31 d. | Gaisras Panevėžyje

Gegužės mėnesyje nakčia iš 7 į 8, prieš dvyliktą iškilo gaisras ir visai sudegino kokias 30 trobų.

Neseniai per keletą dienų šventa ugnelė lankė Nikalojaus priemiestį ir sudegino tiek bėglių trobų, jog maža jų ir teliko. Gegužės mėnesyje nakčia iš 7 į 8, prieš dvyliktą iškilo gaisras ir visai sudegino kokias 30 trobų. Vos tik žmonės buvo atsipeikėję nuo tos ugnies, kaip gegužės 16 dieną pačiame Panevėžyje iškilo gaisras, taip apie 2 valandą po pietų ir sudegino daug trobų. Ar vėjas nupūtė kibirkščių anapus upės, ar nešvarios žmonių rankos tuo pačiu laiku vėl iškėlė gaisrą Nikalojaus priemiestyje; vėjui įpūtus, visas priemiestis pavirto viena ugnimi. Kibirkštys uždegė dargi toli stovėjusias sodybas, kad ir gesintuvai nieko negalėjo veikti. Tą patį rytą Panevėžio ugniagesiai buvo išvažiavę į Šeduvą, kame sudegė kokios 80 trobų. Į 30 gegužės m. naktį prieš dvyliktą valandą Nikalojaus priemiestyje vėl iškilo gaisras. Bet šį kartą nebuvo vėjo, ugniagesiai atvažiavo greitai ir ugniai nedavė išsiplėtoti. Degė šešios trobos ir užsidegė septinta. Kareiviai ir patys gyventojai paskui ugnį atlaikė nuo kitų trobų.

Medinė Panevėžio kareivių ligoninė vokiečių okupacijos metais. 1916 m. (Ebay) www.ebay.de


Šaltinis: Gaisras. (1918, Birželio 4). Dabartis (67), p. 3. [žiūrėta 2018-05-17] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23844&seqNr=3