1918 m. gegužės 31 d. | Naujas gyvavimas Pabaltmario kraštuose

Dahlene ir Keckaue kasdieną vis daugiau gyvumo. Apkasų užlyginime darbuojasi koki 200 darbininkų. Iš lėto pagrįžta ir Dahleno ūkininkai savo sodybosna, kurių tėra likusios tiktai pelenų krūvelės.

Laikraščiui „Baltische Zeitung“ praneša iš Dahleno [Dole]:

Dahlene ir Keckaue kasdieną vis daugiau gyvumo. Apkasų užlyginime darbuojasi koki 200 darbininkų. Iš lėto pagrįžta ir Dahleno ūkininkai savo sodybosna, kurių tėra likusios tiktai pelenų krūvelės. Pavieniai žmonės pradeda statytis jau gyvenamųjų trobų. Tirščiausiai apgyventas yra kraštas Keckauo [Kekavos] linkui. Čia keliose vietos ganyklose jau matyti gyvulių bandos. Laukuose kaip kur matai žmones dirvą ariant ir akėjant, bet ne visur. Nes visai dirvai įgyventi trūksta sėklos. Taisoma Dahleno gminos namas, kad bent laikinai čia galėtų gyventi šaltyšius. Liūdna išvaizda Keckauo bažnyčios. Joje nėra nė langų, nė suolų. Altorius yra suardytas; visi bažnyčios papuošimai sunaikinti. Ilgą laiką bažnyčioje nebuvo nė durų. Dabar įdėjo senąsias duris. Keckaue jau ir atidarė vieną krautuvėlę, kurioje galima pirktis įvairių prekių tokiomis pat kainomis, kaip Rygoje.


Šaltinis: Naujas gyvavimas Pabaltmario kraštuose. (1918, Birželio 1). Dabartis (66), p. 3. [žiūrėta 2018-05-21] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23854&seqNr=3