1918 m. gegužės 5 d. | Mokytojų kursų užbaiga

Mokytojas, kaip saulės spindulys, kurs aiškia savo šviesa nušviečia kiekvieną daiktą. Taip ir mes privalome leisti spindulius šviesos, šviesti liaudį krikščioniškoje dvasioje, kad Lietuva taptų tvirta krikščioniška valdija.

Tai jau ketvirtą kartą vokiečių valdžia Lietuvoje išleido iš Kauno į Lietuvą jaunų mokytojų būrelį. Paskutinieji kursai kaip ir kiti tęsėsi 4 mėnesius: nuo 5 sausio ligi 5 gegužės 1918 m. Prasidedant mokslui, kursuose atsilankė vokiečių svečių, ponas inspektorius N. pasakė prakalbą vokiškai ir lietuviškai, taipo atidarė mokslą ir tą pačią dieną prasidėjo pamokos. Pamokos maždaug būdavo 7 į dieną, t. y. 40 į savaitę. Mokymo dalykai buvo išdėstomi lietuvių kalba, nes mažai tokių buvo, kurie galėjo gerai vokiškai kalbėti. Šalia to, 10 pamokų į savaitę būdavo vokiečių kalbos. Šiaip, su mokytojais buvo daug kalbama vokiškai, nes mokytojai troško „Ką mokina, kad išmokytų“. Dėl to gi daugumas turėjo nemaža naudos. Norėdami tapti mokytojais, mažai teišsilavinę mokiniai privalėjo per šį trumpą laiką gana stropiai darbuotis. Nors kartais nekuriems pasirodydavo ilgas, sunkus laikas, tačiau ir jis praslinko. Ar šiaip, ar taip, bet šis mus mokymosi laikas prabėgo greitai. Pamokos užsibaigė 29 balandžio ir nuo tos dienos prasidėjo kvotimų laikas. Kvotimai tęsėsi 5 dienas. Nekurie baimingai abejojo, ar išlaikysią kvotimus, tačiau visi 57 žmonės laimingai užbaigė kursus 2. 5. 18. Jo Ekscelencija Žemaičių Vyskupas pasikvietė visus busiančiuosius mokytojus pas save. Savo prakalboje ragino uoliai darbuotis tėvynės dirvoje, trūkstant kunigų, prašė išguldinėti tikybos mokslą liaudies mokyklose, sakydams: „Mokytojas, kaip saulės spindulys, kurs aiškia savo šviesa nušviečia kiekvieną daiktą. Taip ir mes privalome leisti spindulius šviesos, šviesti liaudį krikščioniškoje dvasioje, kad Lietuva taptų tvirta krikščioniška valdija. Baigdamas savo kalbą, davė kiekvienam bažnyčios istoriją kun. Aleknos, Tikėjimo dalykus, savo Biografijos knygutę ir po 100 katekizmėlių išdovanoti vaikams. Be to dar kursų pradžioje beveik visiems buvo davęs Bažnyčios istoriją kun. Aleknos, istorijėlę senojo ir naujojo įstatymo ir katekizmėlį. Taip, jog kiekvienam maždaug dovanojo knygų apie 18 rublių vertės. Sunku išreikšti užuojautą ir meilę J. E., kurią Jis mums išreiškė… Vardan visų kursistų tariu Jo Ekscelencijai širdingą ačiū. Mes neužmiršime nė gražių J. E. patarimų, Jo pamokymų, nė mielo tėviško palaiminimo! 4. 5. 18 mt. 12 val. kursai užsibaigė, buvo ir vokiečių svečių. Pirmiausiai buvo pasikalbėjimas su kursistais vokiškai. Ponas L., kurs mokino vokiečių kalbą klasėj B, kalbėjo su savo skyrium ir paskum ponas B. su savo skyrium A. Pasikalbėjus vokiškai, vokiškai dainavom, padainavom ir keletą lietuviškų dainų; pabaigoj padainavom „Eisim broleliai namo“. Padainavus, ponas inspektorius N. prabilo į kursistus lietuviškai: „Šiandien užbaigėme darbą, kurį prieš 4 mėnesius susirinkome dirbti“. Galop liepė padėkoti visiems mokytojams, kad jie gerai auklėjo ir kad protingai sunaudotų jų suteiktą mokslą. Ragino darbuotis toliau sakydamas: „Trumpas buvo šis laikas, tačiau norėjome jumyse sužadinti mokslo troškimą. Darbas dar neužbaigtas; mokindami patys mokinamės. Ragino sąžiningai pildyti savo priedermes, nurodydamas kaipo pavyzdį Vokietijos mokytojus. Galopo prabilo miesto viršininkas vokiškai: „Man labai linksma, kad jūs taip gražiai užbaigėte šiuosius kursus: linksmi jūs, linksmi yra ir jūsų mokytojai“. Ragino atsiminti mokytojų žodžius, neužmiršti mokymo ir patarimų. Tuom ir užsibaigė kursai. Bet pirm išvažiuosiant, buvo sumanyta šiek tiek pasilinksminti: pašokti, pažaisti ir t.t. Pats inspektorius leido pasikviesti pažinstamų svečių taip pat drauge pasilinksminti. Pasilinksminom… Žaidėm kelias valandas, paskui atsisveikinom su savo draugais ir draugėmis ir keliausim į plačiąją Lietuvą dirbti, pilni jėgų, drąsos ir gerų norų.


Šaltinis: Mokytojų kursų užbaiga. (1918, Gegužės 11). Dabartis (57), p. 3. [žiūrėta 2018-04-24] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23841&seqNr=3