1918 m. gegužės 7 d. | Kiek tai yra milijardas?

Šiais laikais kariaujančiosios valdijos karo skolų jau yra pasidariusios keletą šimtų milijardų; todėl mes jau kaip ir nė nebepajaučiame tikrai, kokis tai yra didis skaičius milijardas.

Šiais laikais kariaujančiosios valdijos karo skolų jau yra pasidariusios keletą šimtų milijardų; todėl mes jau kaip ir nė nebepajaučiame tikrai, kokis tai yra didis skaičius milijardas. Šiandien milijardais skaitliuoja taip, kaip pirma milijonais. Bet kiek tatai iš tikro yra vienas milijardas? Galima pasakyti: tūkstantis milijonų – tai vienas milijardas. Pažiūrėkime, kokia krūva išeitų, jeigu supiltume milijardą muštinių pinigų į vieną krūvą. Vienas milijardas aukso pinigų svertų 400 000 kilogramų arba 25 000 pūdų. Vieno milijardo sidabro pinigų užtektų apdengti šarvais beveik visiems Vokietijos karlaiviams. Jeigu vieną milijardą sidabrinių markių sukrautume ant kita kitos, tai išeitų stiebas 75 kilometerių aukščio. Šitiems pinigams gabenti reikėtų bent 500 vagonų. Jeigu vienas žmogus turėtų vieną milijardą markių lobio ir šitą savo lobį užsimanytų persiskaityti, kad sužinojus, ar dar visi tebėra – tad, jeigu jisai būtų tokis miklus ir kas sekundą pamestų po penkias markes, tai jisai be paliovos dieną ir naktį turėtų skaityti šešerius metus ir keturis mėnesius. Jeigu jisai į dieną teskaitytų tiktai aštuonias valandas, tai jisai turėtų skaityti devyniolika metų savo amžiaus, kol suskaitytų savo tutą. Jeigu jisai tą savo milijardą markių būtų įdėjęs Vokietijos karo paskolon už penkis nuošimčius palūkanų, tai į devyniolika metų, jo kapitalas palūkanomis pasidarytų dvigubas, kurį jisai turėtų skaityti dar devyniolika metų. Bet po to laiko, vadinasi, po trisdešimt aštuonerių metų jo pinigai jau būtų padaugėję keturlinkai, todėl jisai turėtų skaityti dar trisdešimt aštuonerius metus.


Šaltinis: Kiek tai yra milijardas? (1918, Gegužės 7). Dabartis (55), p. 3. [žiūrėta 2018-04-06] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/