1918 m. gegužės 9 d. | Žmonės su puse smegenų

Šarvuotasis švedų laivas „Thor“, grįždamas iš Alandų salų, parsigabeno vieną baltosios gvardijos suomį, dalyvavusį kovose, granatos skeveldros labai sužeista galva. Didoka skeveldra buvo pataikiusi jam į galvą iš pryšakio ir permušusi kaktą, suskaldžiusi ją ir daug kaulo atlaužų įvariusi į smegenis.

Šarvuotasis švedų laivas „Thor“, grįždamas iš Alandų salų, parsigabeno vieną baltosios gvardijos suomį, dalyvavusį kovose, granatos skeveldros labai sužeista galva. Didoka skeveldra buvo pataikiusi jam į galvą iš pryšakio ir permušusi kaktą, suskaldžiusi ją ir daug kaulo atlaužų įvariusi į smegenis. Daug smegenų buvo iš kaktos visai išėję ir turėjo būti pašalinti. Ligonį nugabeno į chirurginę Stockholmo ligoninę. Peršvietė galvos vidų, bet nerado ten nieko svetima. Gydytojai tiki, kad ligonis, nors nustojęs daug smegenų, protu liks sveikas ir daugiausia, jei trumpam laikui turės silpną atmintį. Jie tatai spėja iš kito atsitikimo Stockholme. Tai buvo žmogus, kuris buvo patsai persišovęs kaktą. Pryšakinių smegenų buvo sužeista didi dalis, kulka gulėjo kaušo vidaus šone, ją lengvai išėmė. Tas žmogus neseniai visiškai išgijo. Bet jis neatsimena, kad norėjo nusišauti; šiaip jis protu visiškai sveikas. Kitas dar indomesnis atsitikimas buvo 1911 metais Švedijoje. Tada vienas, norėdamas nusižudyti, šūviu sunaikino didžią dalį pryšakinių smegenų. Kada išgijo, jis buvo visiškai užmiršęs skaityti, rašyti ir skaitliuoti. Jį turėjo mokyti nuo pradžios, kaip mažą vaiką, bet jis labai gerai mokėsi, kaip ir pirma sveikais smegenimis.

Suteikiama pagalba prie Suasono (Prancūzija) sužeistam vokiečių kariui, 1918 m. Fotografijos autorius Paul Thompson (Hulton Archive/Getty Images). http://foreignpolicy.com/2014/10/22/the-dog-whisperer/


Šaltinis: Žmonės su puse smegenų. (1918, Gegužės 9). Dabartis (56), p. 3. [žiūrėta 2018-04-09] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23829&seqNr=3