1918 m. kovo 1 d. | Lietuvių protestas

Sujungimas Gardino gubernijos su Lietuvos valdžia tėra tiktai tų kraštų sujungimo atkartojimas, kuris sutinka ir su etnografiniu to krašto padėjimu.

Lietuvių spaudos biuras Lozanoje štai ką praneša:

Lenkų atstovas Vokietijos seime d-ras Seyda yra išsireiškęs priešais Balstogės bei Gardino srities įjungimą su karinės Lietuvos valdžios sritimi, nes Balstogės bei Gardino nuovada esanti lenkų šalis.
Prieš šitus atstovo dr. Seydos kalboje išreikštus lenkų reikalavimus lietuviai turi protestuoti. Nuo Lietuvos valdijos įsisteigimo, 13 metašimtyje, iki jos užgrobimo per Rusiją, šitos gubernijos buvo svarbi Lietuvos dalis. Gi rusai niekados nėra abejoję, kad Gardino gubernija kuomet nepriklausiusi prie Lietuvos. Sujungimas Gardino gubernijos su Lietuvos valdžia tėra tiktai tų kraštų sujungimo atkartojimas, kuris sutinka ir su etnografiniu to krašto padėjimu.


Karte von Litauen, Lietuvos žemlapis. Dvikalbis žemėlapis masteliu 1:750000, išleistas Hamburge L.Friederichsen & Co. leidykloje 1918 metais.


Šaltinis: Lietuvių protestas. (1918, Kovo 2). Dabartis (27), p. 2. [žiūrėta 2018-01-25] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23824&seqNr=21