1918 m. kovo 1 d. | Vilniaus gatvių vaizdai

Vokiečiams žengiant priekin rytuosna, ir Vilniaus gatvėse pasidarė atmainų. Vėl gatvėmis gabena daug rusų belaisvių, kaip ir 1915 metų rudenyje.

Vokiečiams žengiant priekin rytuosna, ir Vilniaus gatvėse pasidarė atmainų. Vėl gatvėmis gabena daug rusų belaisvių, kaip ir 1915 metų rudenyje. Rods šitie belaisviai anaiptol nėra nusiminę. Daugelis jų džiaugiasi, kad dabar bent gaus pamatyti tauraus ir saugaus buvimo. Kitiems kliuvimas nelaisvėn išrodo geras daiktas, nes per tatai jų gyvenime įvyksta geistinos atmainos. Vilniuje dažnai matyti ir išvaduotų iš nelaisvės vokiečių kareivių, kuriems Rusijoje teko vilkėti kareiviški rusų apvalkalai. Jie ir dabar jais tebevilki, todėl juos dažnai palaiko belaisviais rusas. Išvaduotieji vokiečių bei austrų-madjarų kareiviai taipo jau tikriną, jog būtinai reikėję, kad vokiečių kariuomenė žengtų priekin. Ir daugelis bėglių, kurie jau pustrečių metų, kaip yra palikę savo šalį, dabar, susiėmę visą išsigabentą tada savo mantą, grįžta gimton šalin. Mat, vokiečiai jiems yra atvėrę duris savo tėvynėn.

 


Vilnius, 1915-1918 m.


Vilnius, 1915-1918 m.


Vokiečių kariai prie nugriauto Jakaterinos paminklo Vilniuje, 1915-1918 m.


Šaltinis: Vilniaus gatvių vaizdai. (1918, Kovo 2). Dabartis (27), p. 3. [žiūrėta 2018-01-25] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23824&seqNr=3