1918 m. kovo 10 d. | Švietimo reikalai Vadokliuose

Mergaitės yra šiek tiek pasilikusios; nors mergaičių sodžiuje yra nemaža, o švietimosi kurse tedalyvauja tiktai keletas.

Švietimo draugija „Saulė“ 1907 metais čia buvo įkūrusi lietuvių mokyklą, kurią 1909 metais rusų valdžia uždarė ir atvėrė rusišką mokyklą. Kolei buvo lietuvių mokykla, tai lankė bent 50 mokinių. Rusų gi mokyklą belankė vos 40 vaikų. 1916 metais vokiečių vyresnybė atvėrė naują mokyklą į kurią tuojau įsirašė 87 vaikai. Mokinių skaičius šiandien yra pakilęs ligi 100. Mokykla padalinta į dvi klasi. Šiam pavasariui yra įsirašydinę taip 50 naujų mokinių, vaikiukų ir merginkių, 7 ligi 9 metų amžiaus. Prie mūsų mokyklos jau kuris laikas yra kursas suaugusiems šviestis. Kursistų iš viso ateina kokie 50, daugiausia jaunikaičių. Mergaitės yra šiek tiek pasilikusios; nors mergaičių sodžiuje yra nemaža, o švietimosi kurse tedalyvauja tiktai keletas.

Nuotrauka: Moksleiviai Lietuvoje (tiksli vieta nežinoma), XX a. II deš.


Šaltinis: Švietimo reikalais. (1918, Kovo 16). Dabartis (33), p. 3. [žiūrėta 2018-01-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23826&seqNr=3