1918 m. kovo 12 d. | Išpranašauta karo pabaiga

Pranašavimai karo metu. Netvarka Rusijoje dar ilgai viešpatausianti, kadangi nėra tokio žmogaus, kuris galėtų paimti valdžią į savo stiprias rankas.

Vos karui prasidėjus, buvo pasklidę po laikraščius įvairių pranašavimų apie karo pabaigą. Ypačiai savo pranašavimais buvo pasižymėjusi viena prancūzė de Thebes. Dabar jos vietą užėmė kita prancūzė, kuri vadinasi Madame de Thelome. Ši ponia buria ir įspėjinėja mintis tokiu pat būdu, kaip ir jos pirmtakūnė. Kaipo pradžiai pagarsino pranašavimus 1918 metais.

Prancūzų laikraščiai priduria, kad ponia de Thelone prieš metus buvo išpranašavusi carizmo žlugimą ir rusų respublikos viešpatavimą. Tik šito pranašavimo prancūzų laikraščiai negarsinę dėl to, kad nepakenkus geriems santykiams tarp Rusijos ir Prancūzijos.

Pranašavimai 1918 metams šiaip skamba:

<Šiemet pasibaigs karas. Rudens pradžioje prasidėsią taikos tarybos. Galiu pridurti, kad tarybos eisią tokiam mieste, kuris stovi Reno slėnyje (greičiausiai Haagoje). Žemės drebėjimų būsią Graikijoje ir vidurinėje Amerikoje. Netvarka Rusijoje dar ilgai viešpatausianti, kadangi nėra tokio žmogaus, kuris galėtų paimti valdžią į savo stiprias rankas. Negali būti nė kalbos apie Vokietijos sunaikinimą arba jos valstybių išsiskirstymą. Pakol kaizeris  yra Marso (karo dievo) įtakoje, jis įstengsiąs atsispirti visokioms vidujinėms ir iš šalies kilstančioms audroms. Bet nemažesnės įtakos turi Marsas ir į Vilsoną, Poincare ir Clemenceau. Tačiau Vilsonas dar turės pakelti nemaža sunkenybių, pakol pergalės vidujinius ginčus ir vaidus pačiose Jungtinėse Valstybėse. Anglijoje ir Italijoje įgys įtakos demokratiniai gaivalai. Apskritai, visa Europa bus pajudinta dėlei tautų ėjimo prie liuosybės>.

Kaip matyti, ponios de Thelone <pranašavimai> labai atsargūs…

Didysis ketvertas Versalio taikos konferencijoje: Vittorio Emanuele Orlando, Lloyd George, Georges Clemenceau, Woodrow Wilson. 1919 m.


Šaltinis: Ir šis ir tas… (1918, kovo 12). Lietuvos aidas 30 (78), p. 3-4. [žiūrėta 2018.02.23]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66516_3

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66516_4