1918 m. kovo 12 d. | Išutinės visus Kauno gyventojus

Vyresnybė tiki, kad stropiais išutinėjimais, kuriuos paskui dar pakartos, turėsią pasisekti dėmėtoji šiltinė išgesinti. Taigi kiekvienas, vien savo paties gero dėlei, privalo ateiti išutinėjamojon įstaigon. O kas nepaklausys, tą baus.

Nuolatai atsitinka vis naujų susirgimų dėmėtąja šiltine; todėl pastaruoju laiku įkūrė naują, didžią išutinėjamąją įstaigą Kaune, palei Kranto gatvę, ties Antrosios Tverų gatvės kerte. Netrukus šitą įstaigą atvers. Paskui tenai turės eiti visi Kauno gyventojai, ir pasiturintieji, nes utėlių esti ne vien pas varguolius, bet kartais ir pas turtingesniuosius. Mokyti gydytojai yra susekę, kad dėmėtoji šiltinė tenka kitiems vien tiktai per utėles. Taigi, idant apsisaugojus nuo šitos pavojingosios ligos ir išnaikinus ją, reikia labiausiai rūpintis laikyti didžiausiame švarume savo kūną ir namus. Vyresnybė tiki, kad stropiais išutinėjimais, kuriuos paskui dar pakartos, turėsią pasisekti dėmėtoji šiltinė išgesinti. Taigi kiekvienas, vien savo paties gero dėlei, privalo ateiti išutinėjamojon įstaigon. O kas nepaklausys, tą baus. Kas kartas kiek anksčiau bus pranešama, kurią dieną privalys ateiti ton įstaigon; todėl kiekvienas sulig to iš aukšto galės apsirūpinti įsitaisyti savo darbus ir reikalus. Tuo tarpu priverčiamuosius išutinėjimus atlieka miesto ligoninės utinėjamoje įstaigoje ant Nemuno ir Kranto gatvių kertės. Kurie savo noru nori išsiutinėdinti, gali ta įstaiga naudotis tokią dieną, kada jiems patogiau. Tokie apie tai pranešti įstaigai iš aukšto neprivalo.


Nuotrauka: https://catalog.archives.gov/id/17391022


Šaltinis: Išutinės visus Kauno gyventojus. (1918, Kovo 12). Dabartis (31), p. 3. [žiūrėta 2018-01-27] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23828&seqNr=3